Datum elektronske fakture

Do početka primene elektronskih faktura, za šta je krajnji rok za sve poslovne subjekte koji su u sistemu PDV i izdaju fakture drugim poslovnim subjektima koji su u obavezi da primaju elektronske fakture 01. januar 2023.godine, ostalo je još veoma malo vremena. Obveznici slanja elektronskih faktura trebali bi polako da se navikavaju na nove uslove pod kojima se eFakture mogu slati. Naime, postojala je praksa da se fakture izdaju tako što se na njima kao datum izdavanja navede neki raniji datum, međutim, sa uvođenjem elektronskih faktura, to više neće moći.

Datum elektronske fakture

Obveznici izdavanja elektronskih faktura, kao i oni koji su sistemu dobrovoljno pristupili ranije, bili su iznenađeni činjenicom da prilikom izdavanja eFaktura nisu u mogućnosti da kao datum izdavanja navedu neki raniji datum. Na primer, 05. septembra nije moguće izdati fakturu u kojoj bi se kao datum izdavanja naveo 31. avgust.  

Prilikom izdavanja elektronski faktura u SEF-u, izdavalac fakture ne unosi datum izdavanja, već se navedeni datum automatski generiše kao datum kada se faktura i zvanično izdaje.  

Ovo konkretno znači obveznik koji izdaje fakturu sa obračunatim PDV, obavezu plaćanja poreza na dodatu vrednost ima u poreskom period kada se promet dogodio, dok primalac računa ima pravo na povrat tog poreza u poreskom periodu kada je račun izdat.  

U primeru koji smo naveli prethodno, objasnićemo kako to izgleda u praksi.  

Ukoliko je promet izvršen zaključno sa 31.avgustom, a izdavalac fakture istu pravi i šalje tek 05. septembra, na fakturi će kao datum izdavanja pisati upravo 05.septembar, dok izdavalac kao datum prometa unosi 31. avgust.  

Na ovaj način će izdavalac računa biti u obavezi da, s obzirom da je promet izvršen u avgustu, PDV plati upravo u avgustu, dok će primalac računa pravo na povrat PDV moći da iskoristi tek u septembru, kada je račun izdat.