Datum prometa pre završetka perioda

Jedna od situacija koja se neretko pojavljuje u praksi jeste situacija da se faktura izdaje pre nego što je promet dobara i usluga izvršen. Ovo nije ispravna praksa, i po primaoca računa može da ima negativne posledice.

Pravilnikom o PDV, računom se ne smatra dokument koji je izdat pre nastanka poreske obaveze, a faktura koja se izda pre nego što je promet dobara i usluga završen je upravo takav dokument.

Naime, samo u retkim situacijama, moguće je fakturu izdati unapred, odnosno pre izvršenog prometa, a to su slučajevi kada se radi o prenosu, ustupanju i davanju na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova, kao i drugih prava intelektualne svojine, uslugama koje su povezane sa tim uslugama, ali i uslugama tehničke podrške prilikom korišćenja softvera, hardvera i druge opreme na određeni vremenski period.

Međutim, kada se radi o drugim situacijama, izdavanje fakture pre izvršenog prometa nije ispravno.

Datum prometa pre završetka perioda

Odbitak PDV

Ovo se često dešava u situacijama kada zakupodavac izdaje fakturu za određeni period pre isteka perioda na koji se faktura odnosi. Na primer, faktura izdata 25. novembra za period novembar nije ispravna, i ukoliko bi se ovo dogodilo, primalac računa ne bi imao pravo da koristi PDV kao odbitnu stavku ako taj račun sadrži i obračunati PDV.

Međutim, navedena situacija je samo jedna od mnogih koje se u praksi mogu dogoditi, pa bi primaoci računa, sa posebnim osvrtom na one koji su u sistemu PDV i žele da koriste pravo na povrat PDV po osnovu primljenog računa, o ovom detalju morali da vode računa, kako ne bi izgubili pravo na korišćenja PDV usled takve greške pri fakturisanju.

Imaš pitanja za nas i želiš da dobiješ odgovore? Zakaži konsultacije

Untitled design 2024 03 04T093110.694
Godišnji porez na dohodak građana 2024

Godišnji porez na dohodak građana 2024 15. maj je rok za predaju poreske prijave PP GPDG, kojom se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana, a Vlada RS objavila je, koji

Kupovina prvog stana
Kupovina prvog stana

Šta se smatra kupovinom prvog stana? Kupovinom prvog stana se smatra kupovina stambenog prostora od strane punoletnog fizičkog lica na teritoriji Republike Srbije. Ova akvizicija može biti u obliku individualnog