Datum prometa pre završetka perioda

Jedna od situacija koja se neretko pojavljuje u praksi jeste situacija da se faktura izdaje pre nego što je promet dobara i usluga izvršen. Ovo nije ispravna praksa, i po primaoca računa može da ima negativne posledice.

Pravilnikom o PDV, računom se ne smatra dokument koji je izdat pre nastanka poreske obaveze, a faktura koja se izda pre nego što je promet dobara i usluga završen je upravo takav dokument.

Naime, samo u retkim situacijama, moguće je fakturu izdati unapred, odnosno pre izvršenog prometa, a to su slučajevi kada se radi o prenosu, ustupanju i davanju na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova, kao i drugih prava intelektualne svojine, uslugama koje su povezane sa tim uslugama, ali i uslugama tehničke podrške prilikom korišćenja softvera, hardvera i druge opreme na određeni vremenski period.

Međutim, kada se radi o drugim situacijama, izdavanje fakture pre izvršenog prometa nije ispravno.

Datum prometa pre završetka perioda

Odbitak PDV

Ovo se često dešava u situacijama kada zakupodavac izdaje fakturu za određeni period pre isteka perioda na koji se faktura odnosi. Na primer, faktura izdata 25. novembra za period novembar nije ispravna, i ukoliko bi se ovo dogodilo, primalac računa ne bi imao pravo da koristi PDV kao odbitnu stavku ako taj račun sadrži i obračunati PDV.

Međutim, navedena situacija je samo jedna od mnogih koje se u praksi mogu dogoditi, pa bi primaoci računa, sa posebnim osvrtom na one koji su u sistemu PDV i žele da koriste pravo na povrat PDV po osnovu primljenog računa, o ovom detalju morali da vode računa, kako ne bi izgubili pravo na korišćenja PDV usled takve greške pri fakturisanju.

Imaš pitanja za nas i želiš da dobiješ odgovore? Zakaži konsultacije

Untitled design 2024 06 10T133311.369
Oporezivanje frilensera u 2024. godini

Oporezivanje frilensera u 2024. godini Tema frilensera je uvek interesantna tema u prethodnih nekoliko godina, pa je tako ostalo i ove godine. U odnosu na prethodnu 2023. godinu, modeli oporezivanja

Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se odnose na izdavanje računa obuhvaćene