Fiskalizacija postupak i novi fiskalni uređaji

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji (u daljem tekstu Zakon o izmenama i dopunama), doneta je odluka da se, umesto, obaveznog početka primene novih fiskalinih kasa od 01.01.2021.godine, datum obaveznog početka primene pomeri na 30.04.2022.godine, s tim što je prelazni period započeo 01.11.2021.godine, pa svi obveznici fiskalnih kasa imaju mogućnost da započnu sa primenom novih fiskalnih uređaja i pre krajnjeg datuma određenog Zakonom.

Novi obveznici fiskalizacije

Zaključno sa 30.04.2022.godine, značajno je proširen broj delatnosti koje su obuhvaćene obavezom evidentiranja prometa i primljenih avansa na malo, pa ćemo u nastavku navesti samo delatnosti koje su izuzete od navedene obaveze, a u skladu sa Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Fiskalizacija

To su sledeće delatnosti:

 • 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
 • 49.32 Taksi prevoz
 • 52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
 • 53.10 Poštanske aktivonsti javnog servisa
 • 61 Telekomunikacije
 • 64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
 • 65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja
 • 66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju
 • 69.10 Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja
 • 75.00 Veterinarske aktivnosti
 • 84.30 Obavezno socijalno osiguranje
 • 85 Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje
 • 86 Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • 87 Socijalna zaštita sa smeštajem
 • 88 Socijalna zaštita bez smeštaja
 • 94.91 Delatnost verskih organizacija

Pored ovih delatnosti, obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja ne postoji ni za:

 • Delatnosti iz Zakona o komunalnim uslugama, osim upravljanja grobljima i sahranjivanje, pogrebne delatnosit i pružanja usluga na pijacama, izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima;
 • Poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radionosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju evidencije izdatih sertifikata, osim kamenorezačkog zanata i iz stava 2. stav 2. tačka 26) tog pravilnika,

Kao i pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa, i to:

 • 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca – prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolpoteri;
 • 96.06 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti – aktivnosti čitača cipela, nosača, lica za naplatu parkinga automobila.

Koje korake je potrebno preduzeti u postupku fiskalizacije?

1. Prijava poslovnog prostora

Obveznici fiskalizacije, imaju obavezu da prijave poslovni prostor i poslovne prostorije u kojima će se obavljati promet na malo, putem obrasca PGJO, koji se nalazi na portalu ePorezi. U ovoj prijavi, obveznici ostavljaju podatke o:

 • Tipu poslovnog prostroa
 • Geolokaciji poslovnog prostora
 • Šifri delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru
 • Kvadraturi poslovnog prostora
 • Podatak o datumu od kada se prostor koristi
 • Datum privremenog zatvaranja poslovnog prostora i poslovne prostorije.

Nakon predaje poreske prijave PGJO, poreska uprava u roku od tri dana dostavlja podnosiocu prijave obaveštenje koje sadrži jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije, koje će se koristiti u elektronskom fiskalnom uređaju.

Nije propisan rok do kada se ova prijava mora podneti, ali je potrebno voditi računa da je 30.04.2022.godine, poslednji datum kada se mora preći na upotrebu novih fiskalnih uređaja, kao i da je podnošenje ove prijave jedan od uslova za dobijanje subvencija za nabavku novih fiskalnih uređaja, a da je rok za podnošenje prijave za subvencije, 31.01.2022.godine, tako da bi obveznici koji žele da konkurišu za navedene subvencije, bili u obavezi da prijavu PGJO, podnesu pre 31.01.2022.godine.

2. Izjava o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju

Pravo na korišćenje finansijske pomoći u nabavci novih fiskalnih uređaja imaju svi obveznici koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • Da su osnovani i upisani kod nadležnog organa ili organizacije, najkasnije do 29.10.2021.godine;
 • Da su prijavili poslovni prostor za koji je Poreska uprava dodelila jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije.

Svaki obveznik fiskalizacije koji uspunjava prethodno navedene uslove, i prijavu za finasnijsku pomoć preda pre isteka roka, dobiće 100 evra za svaki fiskalni uređaj i 100 evra za svaki prijavljeni poslovni prostor kojem je Poreska uprava dodelila jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije.

3. Izbor fiskalnog uređaja

Ovaj korak ne mora da bude treći, obveznik se za ovaj korak može odlučiti i pre nego što podnese prijave koje smo opisali prethodno, ali je važno da analizom ponude i potreba koje će imati u poslovanju, izabere onaj fiskalni uređaj koji će mu najviše odgovarati.

4. Prijava za izdavanje bezbednosnog elementa

Bezbednosti element sadržaće elektronski sertifikat obveznika fiskalizacije, kojeg će obveznik fiskalizacije upotrebljavati za potpisivanje računa, a omogućiće sprečavanje neovlašćenog korišćenja fiskalnih podataka koji se prenose u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave, kao i za očuvanje integriteta podataka.

Obveznik će biti u obavezi da upotrebljava bezbednosni element prilikom potpisivanja fiskalnih računa. Navedeni bezbednosni elementi biće personalizovan za obveznika fiskalizacije, za poslovni prostor i prostoriju, i neće biti moguće da ga upotrebljava neovlašćeno lice, niti da se upotrebljava u drugom poslovnom prostoru i prostoriji.  

Prijava za izdavanje bezbednosnog elementa podnosi se putem portala eUprave, i predstavlja poslednji korak u postupku fiskalizacije. Nakon što se bezbednosni element poveže sa fiskalnim uređajem, vrši se povezivanje sa Sistemom za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave, pa je završetkom tog postupka, kompletan proces fiskalizacije završen.

Novi fiskalni uređaji i postupak fiskalizacije

Bezbednosni element može biti u sledećim oblicima:

 • Pametna kartica
 • Pametna SD kartica
 • USB token
 • Zaštićen fajl u odgovarajućem formatu

Gubitak prava na upotrebu finansijske podrške

Obveznici koji obavljaju promet isključivo putem interneta, više neće biti izuzeti od izdavanja fiskalnih računa za promet na malo. U slučaju kada se promet obavlja isključivo putem interneta, obveznici mogu svojim kupcima da šalju račune elektronskim putem, pri čemu kupci neće imati pravo da zahtevaju da im se račun dostavi u štampanom obliku.

Za razliku od situacije kada se promet obavlja isključivo putem interneta, kada obveznik ne obavlja promet isključivo putem interneta, u tom slučaju mora dobiti saglasnost druge strane da se račun dostavi u elektronskoj formi, jer u suprotnom, račun mora dostaviti u štampanom obliku.

U fiskalnim računima koje izdaju obveznici koji promet isključivo obavljaju putem interneta, biće obavezan element hiperlink koji će omogućavati verifikaciju računa, dok će računi koje budu izdavali obveznici koji promet ne obavljaju isključivo putem interneta, sadržati QR kod, koji će takođe služiti za verifikaciju računa.

Ako imate bilo kakvo pitanje kada je u pitanju fiskalizacija, kontaktirajte nas.

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja
Rashodovanje robe koja ima rok trajanja

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja Pri upravljanju robom sa rokom trajanja, preduzeća često nailaze na izazove vezane za obračun PDV-a. Važno je poznavati zakonske