Godišnji porez na dohodak građana 2024

15. maj je rok za predaju poreske prijave PP GPDG, kojom se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana, a Vlada RS objavila je, koji je to neoporezivi iznosi za ostvarene prihode u 2023. godini. Osobe čija je konačna zarada u prethodnoj godini veća od RSD 4.269.564 (što predstavlja neoporezivi iznos) dužne su podneti godišnju poresku prijavu za tu godinu, a prijava se podnosi u elektronskoj formi.

Umanjenje za mlađe od 40 godina

Građani koji spadaju u obveznike godišnjeg poreza na dohodak, a koji su mlađi od 40 godina na poslednji dan 2023. godine, imaju dodatno umanjenje svog neto dohotka ostvarenog putem zarada, prihoda od samostalne delatnosti, kao i prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine. To umanjenje iznosi RSD 4.269.564, što je ekvivalent tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Srbiji tokom te godine.

U poreskoj prijavi obveznici prijavljuju svoj ukupan neto dohodak ostvaren tokom kalendarske 2023. godine, kao i neoporezivi iznos. Razlika između ova dva iznosa predstavlja dohodak za oporezivanje.

Dohodak za oporezivanje dalje se smanjuje za propisane lične odbitke, a preostali iznos čini oporezivi dohodak na koji se primenjuju odgovarajuće poreske stope.

Lični odbici priznaju se u sledećim iznosima:

  • za poreskog obveznika: RSD 569.275
  • za svakog izdržavanog člana porodice: RSD 213.478
Untitled design 2024 03 04T093110.694

U nastavku se nalazi pregled stopa i iznosa oporezivog dohotka na koje se primenjuju:

Opis

Iznos oporezivog dohotka u RSD

Oporezivi dohodak po stopi od 10%

do 8.539.128

Oporezivi dohodak po stopi od 15%

od 8.539.129

 

Ulaganje u alternativni investicioni fond

Fizička lica koja se opredele za ulaganje u alternativni investicioni fond imaju pravo na poreski kredit koji se obračunava prema visini ulaganja u toku kalendarske godine za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana. Ovaj poreski kredit može iznositi najviše do 50% uloženog iznosa.

Važno je napomenuti da poreski kredit ne može premašiti 50% ukupne poreske obaveze koja proizlazi iz godišnjeg poreza na dohodak građana.

Takođe, važno je imati na umu da ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka koji se podvrgava oporezivanju.

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja
Rashodovanje robe koja ima rok trajanja

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja Pri upravljanju robom sa rokom trajanja, preduzeća često nailaze na izazove vezane za obračun PDV-a. Važno je poznavati zakonske