Godišnji porez na dohodak građana 2024

15. maj je rok za predaju poreske prijave PP GPDG, kojom se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana, a Vlada RS objavila je, koji je to neoporezivi iznosi za ostvarene prihode u 2023. godini. Osobe čija je konačna zarada u prethodnoj godini veća od RSD 4.269.564 (što predstavlja neoporezivi iznos) dužne su podneti godišnju poresku prijavu za tu godinu, a prijava se podnosi u elektronskoj formi.

Umanjenje za mlađe od 40 godina

Građani koji spadaju u obveznike godišnjeg poreza na dohodak, a koji su mlađi od 40 godina na poslednji dan 2023. godine, imaju dodatno umanjenje svog neto dohotka ostvarenog putem zarada, prihoda od samostalne delatnosti, kao i prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine. To umanjenje iznosi RSD 4.269.564, što je ekvivalent tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Srbiji tokom te godine.

U poreskoj prijavi obveznici prijavljuju svoj ukupan neto dohodak ostvaren tokom kalendarske 2023. godine, kao i neoporezivi iznos. Razlika između ova dva iznosa predstavlja dohodak za oporezivanje.

Dohodak za oporezivanje dalje se smanjuje za propisane lične odbitke, a preostali iznos čini oporezivi dohodak na koji se primenjuju odgovarajuće poreske stope.

Lični odbici priznaju se u sledećim iznosima:

  • za poreskog obveznika: RSD 569.275
  • za svakog izdržavanog člana porodice: RSD 213.478
Untitled design 2024 03 04T093110.694

U nastavku se nalazi pregled stopa i iznosa oporezivog dohotka na koje se primenjuju:

Opis

Iznos oporezivog dohotka u RSD

Oporezivi dohodak po stopi od 10%

do 8.539.128

Oporezivi dohodak po stopi od 15%

od 8.539.129

 

Ulaganje u alternativni investicioni fond

Fizička lica koja se opredele za ulaganje u alternativni investicioni fond imaju pravo na poreski kredit koji se obračunava prema visini ulaganja u toku kalendarske godine za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana. Ovaj poreski kredit može iznositi najviše do 50% uloženog iznosa.

Važno je napomenuti da poreski kredit ne može premašiti 50% ukupne poreske obaveze koja proizlazi iz godišnjeg poreza na dohodak građana.

Takođe, važno je imati na umu da ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka koji se podvrgava oporezivanju.

Trosak reprezentacije reklame i propagande
Trošak reprezentacije, reklame i propagande

Trošak reprezentacije, reklame i propagande U poslovanju, troškovi su neizbežni. Međutim, neki troškovi zahtevaju posebno razmatranje kako bi se pravilno knjižili i obračunavali. Dve ključne

Agencija za privredne resurse
Agencija za privredne resurse

Agencija za privredne resurse Počevši od 2. aprila 2024. godine, Agencija za privredne registre primenjivaće novi pristup registraciji promena u kapitalu, što će biti od

Šifra delatnosti
Šifra delatnosti

Šifra delatnosti Kada započnete proces osnivanje firme, bilo da je u pitanju preduzetnik ili privredno društvo, jedna od ključnih obaveza jeste registracija delatnosti. U ovom