Gubitak prava na paušalno oporezivanje

Dilema na koju preduzetnici povremeno naiđu i koja se u praksi javlja jeste pitanja šta se dešava kada preduzetnik koji je na paušalnom modelu oporezivanja počne da obavlja delatnost koja ne može biti paušalno oporezovana. Da li on gubi pravo na paušalno oporezivanje samim tim činom, ili je potrebno da ta delatnost postane tek pretežna, da bi paušalac izgubio pravo na paušalno oporezivanje.

Odgovor na ovo pitanje daje nam i Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-522/2016-04 od 8.6.2016. godine. Naime, u ovom Mišljenju ministarstva finansija jasno je naglašeno da preduzetnik gubi pravo na paušalno oporezivanje od onog trenutka kada započne sa obavljanjem delatnosti koja ne može da bude paušalno oporezovana.

Gubitak prava na poušalno oporezivanje - paušalac

Da se podsetimo, pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati obvezniku:

  1. koji obavlja delatnost iz oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta;
  2. koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama;
  3. u čiju delatnost ulažu i druga lica;
  4. čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti – veći od 6.000.000 dinara;
  5. koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Ukoliko preduzetnik započne sa obavljanjem neke od ove delatnosti, dakle, bez uslove da to postane pretežna delatnost, već je dovoljno da započne sa obavljenjem neke od navedenih delatnosti, on gubi pravo da posluje po modelu paušalnog oporezivanja i stiče obavezu vođenja knjiga.

Ono što je takođe važno istaći je činjenica da je bitna suština posla koji se obavlja, a ne ono što je na fakturi napisano, odnosno, preduzetnik paušalac neće izbeći gubitak prava na paušalno oporezivanje ukoliko prilikom fakturisanja ne navede ono što je zaista učinio drugoj strani, već fakturiše nešto u skladu sa dozvoljenim aktivnostima za preduzetnika paušalca. Sve to, u potencijalnoj kontroli, Poreska uprava može da utvrdi, a da onda po preduzetnika posledice budu mnogo lošije od samog gubitka na paušalno oporezivanje.

Ako su tebi potrebni saveti i želiš da posluješ u skladu sa zakonom, a ujedno i utvrdiš koji je za tebe najbolji model poslovanja, zakaži konsultacije, a mi ćemo ti pomoći da saznaš odgovore na sva pitanja.

Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se