Jednonamenski i višenamenski vaučeri i fiskalni računi

Pitanje koje se povremeno javlja u praksi jeste pitanje da li se za jednonamenske i višenamenske vaučere izdaju fiskalni računi prilikom prodaje, ili ne? U ovom tekstu daćemo odgovor na ovo pitanje.

Šta su jednonamenski i višenamenski vaučeri?

Jednonamenski vaučer je vrednosni vaučer za koji su mesto isporuke dobara ili mesto pružanja usluga na koje se vaučer odnosi, kao i iznos PDV-a koji se za promet tih dobara ili usluga obračunava i plaća, poznati u trenutku izdavanja vaučera. Ovakav vaučer se koristi kao instrument za plaćanje određenih dobara ili usluga, pri čemu su unapred definisani uslovi korišćenja vaučera.

Sa druge strane, višenamenski vaučer je vrednosni vaučer koji nije jednonamenski vaučer, odnosno vaučer za koji mesto prometa dobara i/ili usluga na koje se vaučer odnosi i iznos PDV-a koji se za promet tih dobara ili usluga obračunava i plaća nisu poznati u trenutku izdavanja vaučera. Ovi vaučeri mogu biti u fizičkom ili elektronskom obliku, a koriste se kao sredstvo plaćanja za određene proizvode ili usluge, uz unapred definisane uslove korišćenja .

Jednonamenski i višenamenski vaučeri i fiskalni računi

Da li se izdaju fiskalni računi prilikom prodaje vaučera?

U zavisnosti od toga da li se radi o jednonamenskom ili višenamenskom vaučeru, zavisi i da li se izdaje fiskalni račun prilikom prodaje vaučera. Kada obveznik PDV izda jednonamenski vaučer, evidentiranje se vrši preko elektronskog fiskalnog uređaja, jer su svi relevantni elementi za evidentiranje prometa poznati u trenutku izdavanja vaučera, uključujući mesto isporuke dobara ili pružanja usluga na koje se vaučer odnosi i iznos PDV-a koji se za promet tih dobara ili usluga obračunava i plaća.

Međutim, kod izdavanja višenamenskih vaučera nisu poznati svi elementi relevantni za evidentiranje prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja kao kod jednonamenskog vaučera, kao što su mesto isporuke dobara ili pružanja usluga na koje se vaučer odnosi i iznos PDV-a koji se za promet tih dobara ili usluga obračunava i plaća, pa se prilikom prodaje višenamenskog vaučera se ne izdaje fiskalni račun.

Ovaj tekst napisan je na osnovu Mišljenja Ministarstva finansija broj br. 000054979 2024 10520 004 000 011 004 od 29.02.2024. god.