Kako troškovi utiču na porez?

Kada zakorače u svet preduzetništva, vlasnici biznisa uglavnom znaju da plaćaju porez na ostvarenu dobit i da što više troškova imaju, odnosno, da što više učine da razlika između prihoda i rashoda bude manja, imaće i manju poresku obavezu. Međutim, većina njih ne zna na koji to način troškovi zapravo utiču na dobit i kakav efekat imaju na porez koji su u obavezi da plaćaju na kraju godine.

U nastavku teksta, objasnićemo u 4 slične situacije, na koji su to način troškovi goriva koje je sipamo u vozilo uticali na smanjenjene dobiti.

1. Situacija

Preduzetnik, koji ima registrovanu delatnost za obavljanje knjigovodstvenih poslova, u putničko vozilo sipao je gorivo u vrednosti od 6.000din, od čega je osnovica 5.000din, a PDV 1.000din. U ovom slučaju, preduzetik nema pravo da koristi pravo na odbitak PDV po osnovu goriva koje je sipao u putničko vozilo, te zapravo svih 6.000din. predstavlja trošak za njegovo poslovanje, pa se i njegova dobit umanjuje za taj isti iznos.

Imajuću u vidu da preduzetnik plaća 10% porez na prihod od samostalne delatnosti, njegov porez će biti umanjen za 600din. Naravno, u ovom primeru se radilo o preduzetniku koji vodi poslovne knjige, jer u suprotnom, da se radilo o preduzetniku paušalcu, trošak goriva, kao i bilo koji drugi trošak, ne bi uticao na dobit.

Kako troškovi utiču na porez

2. Situacija

Ako u sledećoj situaciji zamislimo takođe preduzetnika, ali ovog puta preduzetnika koji obavlja delatnost drumskog prevoza tereta, koji gorivo sipa u svoje teretno vozilo, situacija će biti drugačija. S obzirom da gorivo sipa u teretno vozilo, i da ga koristi za obavljanje delatnosti, preduzetnik u ovom slučaju ostvaruje pravo na povrat PDV (pod uslovom da su ispunjeni svi formalni uslovi).

Dakle, 1.000din. koji se odnose na PDV, u ovom slučaju ne predstavlja trošak u bilansima, već je u odnosu na prethodni primer, trošak umanjen za 1.000din. i sad iznosi 5.000din. U ovoj situaciji, dobit je umanjena za 5.000din, a shodno tome, porez će biti umanjen za 500din.

3. Situacija

U narednom primeru, pretpostavićemo, kao u prvoj situaciji, da se radi o knjigovodstvenoj agenciji, ali u ovom slučaju u formi DOO. Šta to znači za porez? Za razliku od preduzetnika, DOO plaća porez na dobit na kraju godine 15%, pa samim tim, i efekat troškova se razlikuje za 5 procenata. Po osnovu sipanja goriva u putničko vozilo se ne ostvaruje pravo na povrat PDV (osim nekoliko izuzetaka), pa samim tim, ponovo svih 6.000din. predstavlja trošak u bilansima. Za razliku od prvog primera, kada je porez umanjen za 600din, u ovom slučaju porez će biti umanjen za 900din. 

Na konsultacijama sa klijentima, ovo je samo jedna od tema koju prelazimo, a ukoliko želiš da saznaš više o tome i rešiš svoje nedoumice, klikni ovde.

4. Situacija

U četvrtom slučaju, ponovićemo situaciju iz drugog primera, ali ovde će se raditi o poslovanju u formi društva sa ograničenom odgovornošću, odnosno DOO. U konkretnom slučaju, pod pretpostavkom da DOO ostvaruje pravo na povrat PDV usled činjenice da su ispunjeni svi formalni uslovima, trošak u bilansima takođe predstavlja 5.000din, tj. iznos ukupnog troška, umanjen za PDV za koji firma ima pravo na povrat. Shodno tome, ovde će porez biti umanjen za 750din, koliko zapravo iznosi 15% od 5.000din.

Uticaj troškova zarada na porez

Može se analizirati veliki broj troškova i njihov uticaj na dobit i porez koji poslovni subjekti moraju da plate, ali jedna interesantna tema je svakako i uticaj zarade zaposlenih za porez. Pre svega ovo ističemo, iz razloga što se veoma često može čuti da su porez i doprinosi na zarade radnika veoma visoki, što verovatno i jeste istina. Međutim, ono što gotovo niko nema u vidu, je da ipak ti troškovi na kraju poslovne godine umanjuju dobit, pa samim tim i porez koji poslovni subjekt plaća.

Objasnićemo tekst iz prethodnog pasusa na konkretnom primeru. Pretpostavićemo da zaposleni prima neto zaradu u visini od 50.000din, što zajedno sa pripadajućim porezima i doprinosima iznosi 78.556din (bruto 2). Svih 78.556din. predstavljaju trošak u bilansima, i u tom iznosu i umanjuju dobit, a koliko će uticati na porez koji poslovni subjekt plaća na kraju godine, zavisi od pravne forme subjekta. Ako je u pitanju preduzetnik, porez će biti niži za 7.856din, dok će u slučaju privrednog društva, dobit biti umanjena za 11.783din.

Prilikom donošenja odluka u poslovanju, svaka odluka je bitna i može uticati na rezultat poslovanja i poreze koje je firma u obavezi da plati, pa ako uz sebe želiš pouzdanog partnera koji ti može pomoći u razumevanju obaveza i poreskih tretmana različitih aspekta poslovanja, naša knjigovodstvena agencija ti može pomoći. Ukoliko želiš da saznaš više o knjigovodstvenim uslugama koje nudimo našim klijentima i ceni usluga, pogledaj stranicu knjigovodstvene usluge