Mali poreski obveznici

Mali poreski obveznici predstavljaju fizička lica i privredne subjekte, koji posluju na teritoriji Republike Srbije, a u prethodnih 12 meseci nisu ostvarili promet preko 8 miliona, ili prilikom osnivanja nije procenjeno da će ostvariti promet dobara i usluga u vrednosti većoj od 8 miliona dinara.

Mali poreski obveznici na svojim fakturama ne obračunavaju i ne iskazuju PDV, a takođe nemaju ni obavezu da vode evidenciju o porezu na dodatu vrednost, koja je propisana zakonom za obveznike ovog poreza. Ova lica takođe nemaju ni pravo na povrat PDV-a koji si nalazi u fakturama njihovih dobavljača koji se nalaze u sistemu PDV.

Međutim, i ova lica u pojedinim slučajevima imaju status poreskog dužnika, kada su dužna da plate porez na dodatu vrednost.

To su sledeće situacije:

  • Po osnovu prometa stranog lica koje nije evidentirano kao obveznik PDV u Republici Srbiji
  • Uvoz dobara
  • Ukoliko na računu ili nekom drugom dokumentu koji izdaju kao račun, greškom iskažu PDV
Mali poreski obveznici

“Uvoz usluga” i obaveza internog PDV

Jedna od najčešćih situacija kada lica koja nisu u sistemu PDV, imaju obavezu da plate PDV je situacija kada im uslugu pruža strano lice, koje nije registrovalo poreskog punomoćnika na teritoriji Republike Srbije. To znači da je domaće lice u tom slučaju dužno da, interno obračuna PDV, a s obzirom da nema pravo na povrat PDV jer nije u sistemu PDV, ovo lice ima obavezu da plati ovako obračunati PDV.

Ukoliko bi domaće lice bilo u sistemu PDV u toj situaciji, ne bi imalo obavezu da plati PDV ukoliko bi bili ispunjeni uslovi za pravo na povrat PDV, međutim, s obzirom da mali poreski obveznici nisu u sistemu PDV, postojala bi obaveza obračunavanja internog PDV i plaćanja tako obračunatog poreza.

Da li paušalci plaćaju PDV u ovoj situaciji?

Da, čak i paušalci, kao i drugi privredni subjekti, koji nisu u sistemu PDV bi u ovim situacijama imali obavezu da plate PDV.

Pogrešno iskazivanje PDV na računu

Obaveza plaćanja poreza na dodatu vrednost za privredne subjekte koji nisu u sistemu PDV, postoji i u situaciji kada lice koje u sistemu PDV izda račun sa obračunatim porezom. Kada se ovakva greška napravi, ne postoji mogućnost ispravke greške, već je lice dužno da plati tako, pogrešno iskazani PDV.

Rok za podnošenje poreske prijave za lica koja nisu u sistemu PDV je 10. u mesecu za prethodni mesec. Dakle, kraći je rok u odnosu na rok za obveznike PDV koji PDV prijave predaju do 15og u mesecu. Ova lica su uvek jednomesečni obveznici PDV, i ne mogu biti tromesečni obveznici, za razliku od lica koja jesu registrovana u sistem PDV.

Važno je napomenuti da i ova lica imaju pravo da postanu dobrovoljni obveznici PDV, tako što će podneti prijavu za ulazak u sistem PDV.

Potreban ti je knjigovođa na kojeg uvek možeš da se osloniš? Želiš da uvek imaš pouzdane informacije? Kontaktiraj nas ovde.

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja
Rashodovanje robe koja ima rok trajanja

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja Pri upravljanju robom sa rokom trajanja, preduzeća često nailaze na izazove vezane za obračun PDV-a. Važno je poznavati zakonske