Moja prva plata

Vlada Republike Srbije zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i u 2022.godini organizuje program “Moja prva plata”. Cilj ovog programa je da se nezaposleni osposobe za individualni rad, kao i da se nezaposlenima omogući da steknu znanje, iskustvo i kompetencije u oblasti u kojoj poslodavac obavlja delatnost.

Program je planiran da tako što će Nacionalna služba za zapošljavanje u periodu od 9 meseci vršiti isplatu naknade angažovanim licima, i to 25.000din. licima sa srednjom stručnom spremom i 30.000din. licima za visokim obrazovanjem.

Poslodavac ima pravo da angažovanim licima isplati dodatnu naknadu za rad, ali ne preko iznosa koji NSZ isplaćuje angažovanom licu. Porez na ovu naknadu plaća se na bruto iznos, nakon umanjenja 20% normiranih troškova.

U sledećem primeru prikazaćemo primer obračuna poreza na naknadu koja se dodatno isplaćuje angažovanom licu.

 

Neto = 15.000din

Bruto = 15.000 / 0,84 = 17.857din

Normirani troškovi = 17.857 * 20%= 3.571din

Oporeziva osnovica = 17.857-3.571 = 14.285din

Porez = 14.285 x 20% = 2.857din

Moja prva plata

Koliko lica poslodavac može da angažuje?

Poslodavac koji ima do 5 zaposlenih, ima pravo da angažuje 1 lice putem programa “Moja prva plata”, dok poslodavac koji ima od 6 do 14 zaposlenih radnika ima pravo na angažovanje 2 lica. Poslodavci sa preko 15 zaposlenih radnika mogu da angažuju lica u broju koji ne prevazilazi 20% od broja ukupno zaposlenih lica.

Uslovi koje kandidat mora da ispuni da bi učestvovao u ovom programu su sledeći:

  • Ima do 30 godina
  • Završen najmanje srednji stepen obrazovanja
  • Nije bio učesnik programa “Moja prva plata”
  • Nema više od 6 meseci iskustva u poslovima koje će obavljati kod poslodavca i nema položen stručni ispit na poslovima za koje konkuriše
  • U periodu od prethodnih 6 meseci nije bio angažovan kod poslodavca kod kojeg konkuriše
  • Nalazi se na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (barem jedan dan)

Ovaj oblik angažovanja lica ne spada u angažovanje u radni odnos i  važno je napomenuti da u tom periodu za angažovano lice nisu plaćeni doprinosi.

Nakon isteka ovog perioda, u zavisnosti od želje i dogovora poslodavca i angažovanog lica, zavisi i da li će radni odnos biti zasnovan.

Bitni datumi

  • 22.avgust – 22. septembar – prijava poslodavaca
  • 03. oktobar – 31. oktobar – prijava kandidata
  • 01. novembar – 15. novembar – povezivanje kandidata i poslodavaca
  • 01. decembar – 31. decembar – zaključivanje ugovora i početak rada

Prijava kandidata

Prijava kandidata vrši se putem sajta, na adresi www.mojapravaplata.gov.rs, pri čemu kandidati prilažu skenirano uverenje o stečenom obrazovanju i popunjavaju obrazac prijave.

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja
Rashodovanje robe koja ima rok trajanja

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja Pri upravljanju robom sa rokom trajanja, preduzeća često nailaze na izazove vezane za obračun PDV-a. Važno je poznavati zakonske