Obaveza izdavanja avansnog računa

Obveznik PDV nije u obavezi da izda avansni fiskalni račun, u sistuaciji kada primi avansnu uplatu pre nego prometa dobara i usluga, osim kada taj promet podrazumeva izdavanje fiskalnog računa ili e-Fakture.

Prema tome, u slučaju kada se u istom poreskom periodu naplati avans i izvrši konačan promet dobara i usluga, obveznik:

  • Nema obavezu da izda avansni račun ako se radi o prometu za koji ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture ili fiskalnog računa
  • Ima obavezu da izda avansnu elektronsku fakturu kada se radi o prometu koji podrazumeva izdavanja elektronske fakture
  • Ima obavezu izdavanja avansnog fiskalnog računa u situaciji kada se radi o prometu koji podrazumeva izdavanje fiskalnog računa.
Obaveza izdavanja avansnog računa

Obavezno izdavanje avansne elektronske fakture i avansnog fiskalnog računa

Obaveza izdavanja avansne elektronske fakture postoji kada je datum prijema avansne uplate raniji od datuma prometa dobara i usluga koji zahteva izdavanje elektronske fakture.

Obavezno izdavanje avansnog fiskalnog računa odnosi se na slučaj kada je datum prijema avansne uplate raniji od prometa dobara i usluga koji podrazumeva izdavavnje fiskalnog računa.

Više avansnih uplata u toku poreskog perioda

Važno je napomenuti da bez obzira da li je avansna uplata izvršena u istom poreskom periodu kada je izvršen i promet dobara i usluga, postoji obaveza izdavanja avansnog računa za svaku pojedinačnu uplatu.

Nepostojanje obaveze izdavanja avansnih računa

U slučaju kada ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture i fiskalnog računa za određenu vrstu prometa, ne postoji ni obaveza izdavanja avansnog računa. Jedan od primera kada ne postoji obaveza izdavanja avansnog računa je promet dobara i usluga paušalcu, kada se ne radi o prometu u maloprodajnom objektu, ukoliko taj paušalac nije dobrovoljni obveznik SEF-a.

Rok za izdavanje avansne e-Fakture

Nije propisan rok za izdavanje avansne e-Fakture, ali je propisano da se avansna e-Faktura mora izdati. Izdavanje avansne e-Fakture u razumnom roku može biti od koristi licu koje je uplatilo avans, jer na osnovu tog avansa može steći pravo na povrat PDV sadržanog u fakturi.

Rok za izdavanje avansnog fiskalnog računa

Kada se primi avansna uplata za promet u maloprodaji, u slučaju kada primalac avansna nije već tog dana izdao avansni fiskalni račun (najčešća situacija kada se uplata izvrši nakon radnog vremena ili kada primalac ne primeti avansnu uplatu na vreme), rok za izdavanje je prvi sledeći radni dan, i tada se koristi i ESIR vreme na fiskalnom uređaju, koji se upotrebljava kada datum izdavanja avansnog računa nije isti kao i datum prijema avansnog računa.

Ukoliko ti je potreban knjigovođa koji može kvalitetno da prati tvoje poslovanje i koji ima odgovor na sva tvoja knjigovodstvena i poreska pitanja, kontaktiraj nas ovde, a mi ćemo odgovoriti u najkraćem roku.

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja
Rashodovanje robe koja ima rok trajanja

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja Pri upravljanju robom sa rokom trajanja, preduzeća često nailaze na izazove vezane za obračun PDV-a. Važno je poznavati zakonske