Izbor paušalnog oporezivanja i lične zarade

Odluka o načinu oporezivanja preduzetnika može biti od velike važnosti za poslovanje i količinu novca koja preduzetniku ostaje nakon oporezivanja, pa imajući u vidu važnost ove odluke, poznavanje rokova u okviru kojih se izmene mogu izvršiti, može biti od velikog značaja za sve sadašnje i buduće preduzetnike.

Rok za prijavu na paušalno oporezivanje

Kada preduzetnik želi da bude paušalno oporezovan, takav izbor može da napravi prilikom podnošenja registracione prijave.

Prelazak sa lične zarade na paušalno oporezivanje

U slučaju kada preduzetnik želi da pređe sa lične zarade i vođenja dvojnog knjigovodstva na paušalno oporezivanje, potrebno je da podnese poresku prijavu do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu. Isti rokovi važe i kada je u pitanju prelazak sa samooporezivanja na paušalno oporezivanje.

Važno je napomenuti da se ova izmena ne može napraviti u toku godine, odnosno, kada preduzetnik započne godinu na ličnoj zaradi ili samooporezivanju, takav način oporezivanja ostaje na snazi najmanje do početka sledeće godine, s obzirom da zahtev za prelazak na paušalno oporezivanja stupa na snagu tek od 01. januara naredne godine.

Preduzetnici koji se ne registruju u APR (npr. advokati), zahteve za paušalno oporezivanje podnose u roku od 5 dana od dana osnivanja, dok poresku prijavu PPDG-1R podnose u roku od 15 dana od dana osnivanja.

Paušal ili vođenje knjiga

Rok za prijavu na ličnu zaradu

Preduzetnici koji žele da od samog osnivanja preduzetničke radnje budu na ličnoj zaradi, to označavaju u registracionoj prijavi preduzetnika.

Lica koja se ne registruju u APR-u o toj odluci moraju da obaveste Poresku upravu u roku od 5 dana od dana osnivanja.

Odluka o isplati lične zarade ne može se menjati tokom godine, pa ukoliko preduzetnik želi da pređe na ličnu zaradu ili prekine sa njenom isplatom, obaveštenje Poreskoj upravi može podneti do 15. decembra tekuće godine, za narednu poslovnu godinu.

Šta se dešava kad paušalac pređe 6 miliona?

Ukoliko paušalac u toku poslovne godine pređe 6 miliona, i stekne obavezu prelaska na vođenje poslovnih knjiga, postoje dve mogućnosti, u zavisnosnosti od toga da li je taj limit prekoračen u prvoj ili drugoj polovini godine.

Ukoliko paušalac taj limit pređe u prvoj polovini godine, od 01. jula je u obavezi da vodi poslovne knjige, ali nema mogućnost da bude na ličnoj zaradi, već isključivo na samooporezivanju, te da porez i doprinose plati na stvarno ostvaren prihod.

Sa druge strane, ukoliko taj limit pređe u drugoj polovini godine, preduzetnik je u obavezi da poslovne knjige vodi tek od 01. januara naredne godine, sa tim što ima mogućnost da bude i na ličnoj zaradi i na samooporezivanju.

Da li Vam je potreban knjigovođa od poverenja i knjigovodstvena agencija koja će se postarati da Vaši porezi uvek budu pod kontrolom i u skladu sa zakonima? Ukoliko je tako, kontaktirajte nas, a mi ćemo Vam rado predstaviti našu ponudu.

Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se