Pravo na preknjižavanje poreza u Srbiji

U skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji Republike Srbije, članom 10, fizička i pravna lica imaju pravo da koriste višak ili pogrešno plaćeni porez za namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja.

Postupak podnošenja zahteva za preknjižavanje poreza je relativno jednostavan, ali zahteva poštovanje određenih propisa. Zahtev možete podneti elektronski putem portala Poreske uprave ili u pisanoj formi, direktno ili putem pošte, nadležnoj filijali prema svom sedištu ili prebivalištu. Ukoliko se odlučite za elektronski oblik, neophodno je da posedujete kvalifikovani elektronski sertifikat, koji možete nabaviti preko ovlašćenih institucija kao što su Privredna komora Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, PTT, Halcom ili E-Smart Systems.

Pravo na preknjižavanje poreza u Srbiji

U slučaju podnošenja zahteva u pisanom obliku, obavezno je navesti osnovne podatke kao što su naziv/ime obveznika, PIB/JMBG, sedište/adresa, račun na teret kog se vrši preknjižavanje i račun u korist kog se vrši prenos sredstava.

Jedna od bitnih stavki je i definisanje datuma plaćanja poreza putem preknjižavanja. Zakon precizno određuje da se danom plaćanja poreza smatra dan na koji je dospeo porez koji se plaća putem preknjižavanja ili dan kada je porez po drugom osnovu plaćen u iznosu većem od dospelog, ako je porez koji se plaća putem preknjižavanja ranije dospeo. Takođe, važno je znati da se zahtev za povraćaj neiskorišćenog iznosa poreza na dodatu vrednost može podneti najranije istekom roka za podnošenje poreske prijave za tekući poreski period.

Osim prava na preknjižavanje, bitno je imati u vidu i rokove zastarelosti. Prema članu 114a Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja poreza zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče.

U postupku obrade zahteva za preknjižavanje, Poreska uprava ocenjuje osnovanost zahteva i vrši neophodne provere u poreskom računovodstvu kako bi osigurala ispravnost postupka. Ukoliko zahtev bude odobren, donosi se rešenje o preknjižavanju i isto se dostavlja poreskom obvezniku. U suprotnom slučaju, zahtev se odbija.

Iskoristite svoja prava i budite sigurni da vam nijedan višak poreza ne ostane neiskorišćen. Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica ili potrebu za dodatnim informacijama, obratite se nadležnim institucijama ili posetite njihove zvanične sajtove kako biste bili u potpunosti upućeni.

Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se