Prodaja nepokretnosti - porez na kapitalnu dobit

Zakon o porezu na dohodak građana propisao je obavezu plaćanja poreza na kapitalnu dobit koja se ostvaruje prodajom nekretnine. Ovaj porez iznosi 15%, a osnovicu za plaćanje poreza predstavlja pozitivna razlika između prodajne i nabavne cene.

Kako se izračunava porez?

Na jednostavnom primeru, ukazaćemo na koji način se dolazi do iznosa koji je potrebno platiti po osnovu prodaje nepokretnosti.

Pretpostavićemo da je nepokretnost, u ovom konkretnom slučaju stan, nabavljen za 60.000eur, a da se sada taj stan prodaje po ceni od 100.000eur. Da bismo došli do osnovice na koju se obračunava porez, oduzimamo 60.000eur od 100.000eur i na taj dolazimo do osnovice od 40.000eur, na koju se obračunava porez od 15%. Primenom stope od 15%, izračunavamo da je potrebno platiti 6.000eur porez na kapitalnu dobit po osnovu ove prodaje.

Prodaja nepokretnosti - porez na kapitalnu dobit

Poreska oslobođenja od poreza na kapitalnu dobit

Međutim, i pored propisane obaveze plaćanja poreza na kapitalnu dobit, postoje mogućnosti da se ovaj porez ne plati.

Prvi slučaj je kada lice poseduje nepokretnost u svom vlasništvu duže od 10 godina. U toj situaciji, kada dođe do prodaje navede nepokretnosti, ne postoji obaveza plaćanja poreza na kapitalnu dobit.

Pored toga, porez na kapitalnu dobit ne plaća se ni u slučaju kada u roku od 90 dana od dana prodaje, lice uloži novac zarađen od prodaje u rešavanje svog stambenog pitanja, ili stambenog pitanja člana porodice, odnosno domaćinstva.

Još jedna mogućnost je pred licem koje je prodalo nekretninu da dođe do oslobođenja, odnosno u ovom slučaju do ostvarivanja prava na povrat poreza. Do ove mogućnosti dolazi kada lice u roku od 12 meseci novac uloži u rešavanje svog stambenog pitanja, odnosno stambenog pitanja člana porodice i domaćinstva. Kada u tom roku lice uloži novac u navedene svrhe, ostvaruje pravo na povrat plaćenog poreza.

Pravo na srazmerno oslobođenje

Ukoliko lice ne uloži kompletan iznos zarađenih sredstava od prodaje nekretnine u rešavanje stambenog pitanja, već samo jedan deo, ima pravo na oslobođenje, odnosno povraćaj, srazmernog dela poreza na kapitalnu dobit.

Preduzetnik ili DOO
Preduzetnik ili DOO?

Preduzetnik ili DOO? Jedna od najčešćih dilema prilikom donošenja odluke o otvaranju firme i započinjanju obavljanja delatnosti jeste pitanje da li je bolje opredeliti se

Mali poreski obveznici
Mali poreski obveznici

Mali poreski obveznici Mali poreski obveznici predstavljaju fizička lica i privredne subjekte, koji posluju na teritoriji Republike Srbije, a u prethodnih 12 meseci nisu ostvarili

Datum fakture i uticaj na prihode
Datum fakture i uticaj na prihode

Datum fakture i uticaj na prihode Veoma često se dešava da preduzetnici ne znaju kada prihod nastaje, i kakav uticaj na to ima činjenica kada