Prodaja nepokretnosti - porez na kapitalnu dobit

Zakon o porezu na dohodak građana propisao je obavezu plaćanja poreza na kapitalnu dobit koja se ostvaruje prodajom nekretnine. Ovaj porez iznosi 15%, a osnovicu za plaćanje poreza predstavlja pozitivna razlika između prodajne i nabavne cene.

Kako se izračunava porez?

Na jednostavnom primeru, ukazaćemo na koji način se dolazi do iznosa koji je potrebno platiti po osnovu prodaje nepokretnosti.

Pretpostavićemo da je nepokretnost, u ovom konkretnom slučaju stan, nabavljen za 60.000eur, a da se sada taj stan prodaje po ceni od 100.000eur. Da bismo došli do osnovice na koju se obračunava porez, oduzimamo 60.000eur od 100.000eur i na taj dolazimo do osnovice od 40.000eur, na koju se obračunava porez od 15%. Primenom stope od 15%, izračunavamo da je potrebno platiti 6.000eur porez na kapitalnu dobit po osnovu ove prodaje.

Prodaja nepokretnosti - porez na kapitalnu dobit

Poreska oslobođenja od poreza na kapitalnu dobit

Međutim, i pored propisane obaveze plaćanja poreza na kapitalnu dobit, postoje mogućnosti da se ovaj porez ne plati.

Prvi slučaj je kada lice poseduje nepokretnost u svom vlasništvu duže od 10 godina. U toj situaciji, kada dođe do prodaje navede nepokretnosti, ne postoji obaveza plaćanja poreza na kapitalnu dobit.

Pored toga, porez na kapitalnu dobit ne plaća se ni u slučaju kada u roku od 90 dana od dana prodaje, lice uloži novac zarađen od prodaje u rešavanje svog stambenog pitanja, ili stambenog pitanja člana porodice, odnosno domaćinstva.

Još jedna mogućnost je pred licem koje je prodalo nekretninu da dođe do oslobođenja, odnosno u ovom slučaju do ostvarivanja prava na povrat poreza. Do ove mogućnosti dolazi kada lice u roku od 12 meseci novac uloži u rešavanje svog stambenog pitanja, odnosno stambenog pitanja člana porodice i domaćinstva. Kada u tom roku lice uloži novac u navedene svrhe, ostvaruje pravo na povrat plaćenog poreza.

Pravo na srazmerno oslobođenje

Ukoliko lice ne uloži kompletan iznos zarađenih sredstava od prodaje nekretnine u rešavanje stambenog pitanja, već samo jedan deo, ima pravo na oslobođenje, odnosno povraćaj, srazmernog dela poreza na kapitalnu dobit.

Frilenser i preduzetnik istovremeno
Preduzetnik i frilenser istovremeno

Preduzetnik i frilenser istovremeno Jedno od pitanja koje se u praksi javlja u poslednje vreme jeste pitanje da li preduzetnik može istovremeno da bude i