Putnička vozila i PDV

Da li pravna lica i preduzetnici mogu da zahtevaju povrat poreza na dodatu vrednost po osnovu nabavke putničkog vozila? Prilikom nabavke putničkog vozila, preduzetnici i pravna lica u najvećem broju slučajeva nemaju pravo na povrat poreza na dodatu vrednost, ukoliko ga je prodavac obračunao na prodajnu cenu.

Razlog zašto je tako, je taj što je Zakonom o porezu na dodatu vrednost isključena ova mogućnost, a pre svega jer se smatra da prevashodna namena putničkog vozila neće biti u poslovne svrhe. Međutim, i pored tog ograničenja, postoje izuzeci koji manjem broju obveznika poreza na dodatu vrednost omogućavaju da PDV po osnovu nabavke putničkog vozila koriste kao prethodni PDV.

Putnička vozila i PDV

U pitanju su slučajevi kada poslovno lice koje nabavlja putničko vozilo, to vozilo nabavlja sa namerom da obavlja neku od sledećih delatnosti sa navedenim vozilom:

  1. promet i iznajmljivanje navedenog vozila
  2. prevoza lica i dobara ili obuku vozača za upravljanje navedenim prevoznim sredstvom.

Dakle, kada se vozilo nabavlja za potrebe rent-a-car agencija, za obavljanje taksi delatnosti, obuku vozača, trgovinu vozilima ili davanje u zakup, bilo kratkoročno ili dugoročno, kupac ima pravo da zahteva pravo na povrat poreza na dodatu vrednost .

Gorivo za putnička vozila

Sve što je navedeno u tekstu iznad, važi i za nabavku pogonskog goriva za putnička vozila, kao i za druge troškove održavanja putničkih vozila.

Međutim, iako ne postoji pravo na odbitak PDV u najvećem broju slučajeva, to ne znači da privredna društva i preduzetnici nemaju koristi od nabavke i evidentiranja vozila u imovinu poslovnog lica. Svi troškovi koji se odnose na putničko vozilo, uključujući i amortizaciju, priznaju se u poreskom bilansu, čime se utiče na smanjenje bruto dobiti na kraju poslovne godine, a time i smanjenje obaveze za plaćanje poreza na dobit.

Potreban ti je knjigovođa od poverenja? Kontaktiraj nas.

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja
Rashodovanje robe koja ima rok trajanja

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja Pri upravljanju robom sa rokom trajanja, preduzeća često nailaze na izazove vezane za obračun PDV-a. Važno je poznavati zakonske