Rashodovanje robe koja ima rok trajanja

Pri upravljanju robom sa rokom trajanja, preduzeća često nailaze na izazove vezane za obračun PDV-a. Važno je poznavati zakonske odredbe kako bi se izbeglo nepotrebno plaćanje PDV-a na rashodovana dobra kojima je istekao rok trajanja. Ovaj članak objašnjava ključne korake koje je potrebno sprovesti, kako bi se izbeglo plaćanja PDV, u situaciji kada istekne rok robi koja ima svoj rok trajanja

Prema odredbi člana 5, stav 2. Uredbe, na rashod nastao zbog isteka roka trajanja proizvoda ne plaća se PDV – pod uslovom da je rok trajanja utisnut od strane proizvođača ili je na drugi način odštampan. Ako predstavnik Poreske uprave nije prisutan prilikom utvrđivanja rashoda, priznaju se količine navedene u zapisniku obveznika ukoliko se Poreska uprava nije odazvala pozivu u roku od 5 dana od podnošenja zahteva.

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja

Obveznik nema obavezu obračuna PDV-a na ukupnu vrednost rashoda pod sledećim uslovima:

  1. Rok trajanja proizvoda je istekao
  2. Na popisu rashoda prisustvuje predstavnik Poreske uprave, ili je poslat pisani zahtev za prisustvo
  3. Popis je sproveden u roku od 5 dana od poziva
  4. Količina proizvoda koja je istekao rok trajanja navedena je u komisijskom zapisniku

Poziv nadležnom poreskom organu: Obveznik treba poslati pisani poziv poreskom organu da prisustvuje popisu rashoda. Ovaj poziv mora biti dokumentovan, sa dokazom o prijemu, i sadrži datum i vreme popisa.

Uloga zapisnika: Zapisnik koji vodi obveznik treba da sadrži sve relevantne podatke o rashodovanom dobru. Ukoliko predstavnik Poreske uprave ne prisustvuje popisu, zapisnik obveznika je validan ukoliko je Poreska uprava uredno pozvana.

Ako se predstavnik Poreske uprave ne pojavi u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva za prisustvovanje popisu rashoda, obveznik može sprovesti popis rashoda bez prisustva inspektora. U tom slučaju, količine rashodovanih dobara priznaju se na osnovu zapisnika koji vodi obveznik. Ključno je da obveznik poseduje dokaz o urednom pozivu nadležnom poreskom organu, koji sadrži podatke o vremenu i mestu popisa. Ukoliko je sve pravilno dokumentovano, nepostojanje prisustva inspektora ne predstavlja prepreku za priznavanje rashoda bez obračuna PDV-a.

Mišljenje Ministarstva Finansija

Prema mišljenju Ministarstva finansija broj 413-00-1241/2011-04 od 25.1.2012., obveznik PDV-a koji je utvrdio da je određenim lekovima istekao rok trajanja može izbeći obračun PDV-a ukoliko poseduje validan zapisnik i dokaz o urednom pozivu Poreskoj upravi za prisustvo popisu rashoda. U suprotnom, PDV se obračunava u skladu sa opštim pravilima.