Registracija na sistemu elektronski faktura (SEF)

Da bi pravno lice obezbedilo uslove za prijem, slanje i izdavanje elektronskih faktura, preko Sistema elektronskih faktura ili posredno putem informacionog posrednika, potrebno je da zakonski zastupnik izvrši registraciju na Sistemu elektronskih faktura.

Kako se vrši registracija na Sistem elektronskih faktura?

Registrovanje na Sistem elektronskih faktura vrši se preko veb aplikacije, koja je sastavni deo Sistema elektronskih faktura, a sve u skladu sa tehničkim uputstvom koje se objavljuje na sajtu Ministarstva finansija i koje sadrži tehnička objašnjenja za rad u sistemu.

Registracija se može obaviti putem sledećeg linka: OVDE

Registraciju na Sistemu elektronskih faktura može da sprovede isključivo zakonski zastupnik, i to putem:

 • Kvalifikovanog elektronskog sertifikata
 • Dvofaktorske autentikacije
 • Registracija putem imena i lozinke na Sistemu elektornskih faktura nije moguća.

Ukoliko bi lice želelo da prijavu vrši putem dvofaktorske autentikacije, i na taj način izbegnu obavezu da sistemu pristupaju svaki putem uz pomoć kvalifikovanog elektronskog sertifikata, potrebno je da zakonskih zastupnik generiše parameter za prijavu na Portalu za elektronsku identifikaciju, na neki od sledećih načina:

 • Samostalno generisanje podataka ukoliko lice poseduje elektronski sertifikat
 • Samostalno generisanje parametara ukoliko je lice imalo korisničko ime i lozinku za pristup lokalnoj poreskoj administraciji
 • Odlaskom u filijalu Pošte Srbije

Ovim putem će korisnik pribaviti parametre za pristup mobilnoj aplikaciji ID Consent ID, koja potvrđuje da je lice zahtevalo podatke neophodne za pristup Portalu za elektronsku identifikaciju.

Detaljna uputstva o načinu registracije na Sistem elektronskih faktura mogu se pronaći na sledećem linku: OVDE

Registracija na sistemu elektronski faktura (SEF)

Automatsko registrovanje primaoca u sistemu Elektronskih faktura

Članom 8. Pravilnika o načinu i postupku registrovanja na SEF, propisano je da, ukoliko obveznik kojem je potrebno isporučiti elektronsku fakturu, nije izvršio registraciju na SEF-u, a koji poseduje PIB u skladu sa podacima u Jedinstvenom registru poreskih obveznika, biće izvršeno registrovanje po automatizmu.

U slučaju registrovanja primaoca po automatizmu, primaocu će biti upućeno obaveštenje o tome na adresu elektronske pošte koja je registrovana u Agenciji za privredne registre ili iz drugog odgovarajućeg registra.

Registrovanje primaoca po automatizmu za subjekte privatnog sektora, primenjuje se od 1. jula 2022. godine, s obzirom da od tog datuma nastaje obaveza prijema elektronskih faktura izdatih od strane javnih subjekata za sve obveznike PDV-a, kao i za sve obveznike koji su dobrovoljno pristupili sistemu elektronskih faktura.

Dodela ovlašćenja za pristup sistemu

Nakon što zakonskih zastupnik izvrši registraciju na sistem elektronskih faktura, on može ovlastiti i druga lica da pristupaju tom sistemu i sprovode aktivnosti unutar njega.

Neophodno je da svaki korisnik poseduje zasebnu mail adresu, da bi se omogućila dodela za rad u sistemu elektronskih faktura.

Da bi se obezbedili uslovi da korisnik može da pristupa sistemu elektronskih faktura, neophodno je da poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat ili parametre za pristupanje putem dvofaktorske autenikacije.

Uloge korisnika u Sistemu elektronskih faktura

 • Administrator – kreira i šalje izlatne dokumente, odobrava ulazna dokumenta i kreira nove korisničke naloge
 • Korisnik za izlazne fakture – može da upravlja samo sa izlaznim dokumentima, npr. sektor za prodaju
 • Korisnik za ulazne dokumente – odobrava ulazna dokumenta bez mogućnosti kreiranja i slanja izlaznih dokumenata
 • Korisnik – upravlja i ulaznim i izlaznim dokumentima
 • Revizor – Ne može da prima i šalje fakture, ali ima uvid
Kupovina prvog stana
Kupovina prvog stana

Šta se smatra kupovinom prvog stana? Kupovinom prvog stana se smatra kupovina stambenog prostora od strane punoletnog fizičkog lica na teritoriji Republike Srbije. Ova akvizicija