Rokovi za prihvatanje elektronskih faktura

S obzirom da se od 01. jula 2022.godine značajno povećao broj subjekata koji imaju obavezu prijema elektronskih faktura, povećao se i broj dilema koje su se pojavile među korisnicima Sistema elektronskih faktura. U ovom tekstu posvetićemo pažnju rokovima u okviru kojih subjekti kojima je elektronska faktura pristigla, imaju pravo da fakturu prihvate ili odbiju.

Rokovi za prihvatanje elektronskih faktura

Prijem faktura subjekta javnog sektora

Kada je reč o subjektima javnog sektora, za njih je propisan rok od 15 dana u okviru kojih imaju pravo da pristiglu fakturu prihvate ili odbiju. U slučaju da subjekt javnog sektora navedenu fakturu ne odbije, ali i ne prihvati u navedenom periodu, faktura se automatski smatra prihvaćenom.

Prijem faktura subjekta privatnog sektora

Drugačija procedura propisana je za subjekte privatnog sektora. Kada subjekt privatnog sektora primi elektronsku fakturu, propisan je takođe rok od 15 dana, u okviru kojih ima pravo da fakturu prihvati ili odbije. 

Međutim, za razliku od subjekta javnog sektora, u slučaju da subjekt privatnog sektora u roku od ovih 15 dana ne učini ništa povodom prihvatanja ili odbijanja fakture, faktura neće biti automatski prihvaćena, već će subjekt biti ponovo obavešten o prijemu elektronske fakture, nakon čega će dobiti novi rok od 5 dana da fakturu prihvati ili odbije. Ukoliko subjekt privatnog sektora ni u ovom roku ne prihvati ili ne odbije fakturu, faktura će se smatrati odbijenom.

Imaš dodatna pitanja i potrebne su ti konsultacije? Zakaži konsultacije.

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja
Rashodovanje robe koja ima rok trajanja

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja Pri upravljanju robom sa rokom trajanja, preduzeća često nailaze na izazove vezane za obračun PDV-a. Važno je poznavati zakonske