Sticanje statusa Obveznika PDV-a

Status obveznika poreza na dodatu vrednost lice može steći dobrovoljno ili po sili Zakona. Lice koje nije evidentirano u sistem PDV-a može da izvrši dobrovoljnu prijavu za ulazak u sistem PDV-a u bilo kom trenutku godine. Sa druge strane, obavezan ulazak u sistem PDV-a postoji u situaciji kada lice ostvari promet koji je veći od 8 miliona dinara u poslednjih 12 meseci.

Šta se smatra ukupnim prometom za ulazak u sistem PDV-a?

Sticanje statusa Obveznika PDV-a

Ukupnim prometom smatra se promet:

  • Koji je oporeziv porezom na dodatu vrednost, odnosno za koji postoji obaveza obračunavanja PDV-a ukoliko taj promet vrši lice koje je obveznik PDV-a (nezavisno od toga da li je poreski dužnik obveznik koji vrši promet ili primalac)
  • Za koji je u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, (član 24. Zakona), propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Naravno, bitno je imati u vidu činjenicu da se u ukupan iznos uračunava naknada za izvršeni prihod, bez obzira da li je plaćanje izvršeno ili ne, dok se uplaćeni avansi ne uračunavaju u ukupan promet kada se posmatra ovaj limit.

Međutim, ne uračuva se svaki promet u limit koji se posmatra kada je u pitanju obavezan ulazak u sistem PDV-a. U ukupan promet se ne uračunava:

  • Promet opreme koju je obveznik upotrebljavao za obavljanje delatnosti, a čija je nabavna vrednost iznosila najmanje 500.000din.
  • Promet koji je u skladu sa članom 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost oslobođen PDV-a, bez prava na odbitak prethodnog poreza (npr. promet i zakup zemljišta),
  • Promet koji je izvršen u inostranstvu, odnosno, nije predmet oporezivanja porezom na dodatu vrednost.
Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se