Subvencije za nezaposlene

Nacionalna služba za zapošljavanje, i ove godine je raspisala konkurs za samozapošljavanje fizičkih lica koja su prijavljena kod NSZ. U ovom tekstu obradićemo neke od važnijih tema koja se odnose na ovu temu, dok ćemo u dnu teksta ostaviti link ka kompletnoj dokumentaciji koja se odnosi na konkurs.

Osnovne karakteristike

Subvencija za samozapošljavanje (u daljem tekstu: subvencija) namenjena je nezaposlenima koji su evidentirani kod Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i koji su završili obuku iz razvoja preduzetništva.

Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za nezaposlene osobe s invaliditetom, za osnivanje radnje, zadruge ili drugih preduzetničkih oblika, kao i za osnivanje privrednog društva, ukoliko se osnivač zapošljava u njemu. Osoba koja ostvari pravo na subvenciju mora obavljati registrovanu delatnost i redovno izmirivati poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počevši od dana početka obavljanja delatnosti. Pre nego što se uključi u ovu meru, Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih uslova navedenih u ovom javnom pozivu.

Subvencije za nezaposlene

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo na dodelu subvencije nezaposleni može ostvariti pod uslovom da:

 • u trenutku podnošenja zahteva za dodelu subvencije za samozapošljavanje bude prijavljen na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe;
 • završi obuku za razvoj preduzetništva prema planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili drugoj odgovarajućoj organizaciji do dana podnošenja zahteva;
 • ispuni prethodne obaveze i izmiri sva dugovanja prema Nacionalnoj službi do dana podnošenja zahteva; i
 • je unutar dozvoljenog okvira određenog iznosa za de minimis pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu s propisima za dodelu državne pomoći.

Pravo na subvenciju nezaposleni ne može ostvariti u sledećim slučajevima:

 • Za obavljanje delatnosti koje nisu obuhvaćene finansiranjem prema listi delatnosti koja je deo ovog Javnog poziva;
 • Za obavljanje poslova/delatnosti za koje je odlukom o invalidnosti ili ocenom radne sposobnosti i mogućnosti zapošljavanja ili održavanja zapošljavanja utvrđeno da osoba sa invaliditetom nije sposobna da ih obavlja;
 • Za osnivanje udruženja; i
 • Ako je već koristio subvenciju za samozapošljavanje koja je delimično ili u potpunosti finansirana sredstvima Nacionalne službe. Zahtevi koji ne ispunjavaju uslove predviđene Javnim pozivom neće biti razmatrani u postupku odlučivanja o dobijanju subvencije. Tokom trajanja Javnog poziva, nezaposleni može podneti samo jedan zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje.

Dokumentacija za podnošenje zahteva obuhvata:

 • Popunjen zahtev sa poslovnim planom na propisanom obrascu Nacionalne službe za ovaj javni poziv; i
 • Dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije sprovedena u organizaciji Nacionalne službe.

Datumi na priloženim dokazima, kako je definisano zahtevom sa poslovnim planom, moraju biti najkasnije na dan podnošenja zahteva sa poslovnim planom. U slučaju kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je priložiti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti i mogućnosti zapošljavanja ili održavanja zapošljavanja. Nacionalna služba zadržava pravo da zatraži i druge relevantne dokaze za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Donošenje odluke

Odluka o odobravanju subvencije donosi se na osnovu rang-liste, nakon provere ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije, kao i bodovanja podnetog zahteva sa poslovnim planom, u roku od 30 dana od dana isteka Javnog poziva. Izuzetno, zahtevi koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzeti u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.

Nezaposleni može registrovati i započeti obavljanje registrovane delatnosti počevši od narednog dana od dana podnošenja zahteva, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora. Registracija i početak obavljanja registrovane delatnosti nakon podnetog zahteva, a pre donošenja odluke o dodeli subvencije, ne stvara obavezu Nacionalne službe da će subvencija biti odobrena.

Korisnik subvencije dužan je da:

 • Delatnost za koju mu je odobrena subvencija u skladu sa podnetim zahtevom sa poslovnim planom obavlja kao osnovnu, i na osnovu toga izmiruje poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počevši od dana početka obavljanja delatnosti, s mogućnošću privremenog prekida delatnosti od najviše 12 meseci prema rešenju APR-a ili drugog nadležnog organa;
 • Omogući Nacionalnoj službi praćenje realizacije ugovornih obaveza i uvid u obavljanje delatnosti; i
 • Obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene. U skladu sa zaključenim ugovorom, Nacionalna služba prati realizaciju ugovornih obaveza obavljanja delatnosti i na osnovu toga izmirivanja poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. U slučaju neispunjavanja ili delimičnog ispunjavanja obaveza iz ugovora, korisnik subvencije je u obavezi da vrati ceo ili srazmerni iznos isplaćenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava.

Rok za predaju dokumentacije za učešće na ovom konkursu je 15. maj 2024. godine.

Izrada biznis plana

Ukoliko Vam je potrebna pomoć u izradi biznis plana, možemo Vam pomoći. Cena usluge je 12.000din, s tim što se prva polovina naplaćuje pre početka izrade, a druga polovina samo ukoliko sredstva budu dodeljena kandidatu.

Kompletan tekst konkursa možete pročitati ovde.