Izmene za obveznike poreza na prihod od samostalne delatnosti

U ovom tekstu bavićemo se promenama koje su napravljene u Zakonu o porezu na dohodak građana, koje imaju bitnog uticaja na rokove i obaveze za podnošenje poreskih prijava obveznika poreza na prihod od samostalne delatnosti. Promene su većim delom usmerene pre svega na obveznike koji se ne registruju u APR, ali postoje promene koje su od uticaja i na obveznike koji se registruju kod APR.

Rok za izbor paušalnog modela oporezivanja i oporezivanja po modelu lične zarade

Licima koja se ne registruju kod Agencije za privredne registre (npr. advokati, javni beležnici)  produžen je rok za podnošenje elektronske prijave za izbor paušalnog modela oporezivanja ili oporezivanja po modelu lične zarade prilikom osnivanja.

Uvedena izmena se odnosi na činjenicu da je rok za podnošenje prijave 5 dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno od dana dobijanja PIB-a, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

Na ovaj način se ovim licima omogućava duži rok nego što je do sada bio, jer je, dok izmene nisu napravljene, rok tekao od registracije (npr. upis u imenik Advokatske komore), čime su lica dovođena u nepovoljan položaj.

Što se tiče ostalih obveznika, koji se registruju u APR, za njih nisu pravljene izmene u ovom delu Zakona, pa se oni za izbor lične zarade ili paušalnog oporezivanja prilikom osnivanja za tekuću godinu, mogu opredeliti isključivo prilikom podnošenja registracione prijave osnivanja.

Knjigovođa Novi Sad

Rok za podnošenje prijave za prelazak na paušalno oporezivanje nakon brisanja iz evidencije PDV obveznika

Napravljena je izmena u članu 42. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana, koja se odnosi na rok za podnošenje zahteva za paušalnim oporezivanjem lica koja su brisana iz evidencije PDV obveznika.

Rok za podnošenje zahteva za paušalnim oporezivanjem je 31. oktobar tekuće godine za narednu godinu, odnosno 15 dana od dana prijema akta nadležnog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku, putem portala Poreske uprave.

Podnošenje poreske prijave za paušalce prilikom osnivanja i prestanka obavljanja delatnosti

Preduzetnici koji se ne registruju u APR i u toku godine započnu obavljanje delatnosti, neće više imati obavezu da podnose poresku prijavu za početak obavljanja delatnosti u roku od 15 dana, dok ova obaveza nije ni postojala za preduzetnike koji paušalni model oporezivanja izaberu prilikom podnošenja registracione prijave, a koji se registruju u APR.

Sa druge strane, ova obaveza postojala je za preduzetnike paušalce prilikom prestanka ili prekida obavljanja delatnosti, s tim što je rok za podnošenje prijave bio 30 dana. Međutim, i ova obaveza se ukida, tako da u budućnosti poresku prijavu usled prekida, odnosno prestanka obavljanja delatnosti neće biti potrebno podnositi.

Ukoliko želiš da saznaš sve o preduzetnicima, klikni ovde i pročitaj prvih 25 strana eBook-a potpuno besplatno.

Prelazak sa vođenje knjiga na paušalno oporezivanje

Još jedna od izmena u Zakonu o porezu na dohodak građana se odnosi na činjenicu da preduzetnici koji su podneli zahtev za ovaj korak blagovremeno, nemaju obavezu da do 31. januara podnesu poresku prijavu za paušalno oporezivanje. Ovo iz razloga što se zahtev za paušalnim oporezivanjem u narednoj godini podnosi do 31. oktobra, a Poreska uprava odluku donosi do 25. januara, pa podnošenje poreske prijave do 31. januara nema smisla usled činjenice da je Poreska uprava prethodno već donela Rešenje za tekuću godinu.

Želiš da otvoriš preduzetnika ili DOO? Ili misliš da je možda najbolja opcija da ostaneš frilenser? Zakaži konsultacije i zajedno ćemo preći sve dileme koje imaš, a onda izabrati najbolju opciju za tebe i tvoje poslovanje.