Neoporezivi iznosi - 2024. godina

Kao i prethodnih godina, od prvog februara, na snagu su stupili novi neoporezivi iznosi koji se primenjuju prilikom isplate novčanih sredstava zaposlenima od strane poslodavca, po različitim osnovama.   U pitanju su sledeći iznosi:

R. 
br.

OPIS

Usklađeni dinarski 
neoporezivi iznosi

1) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1: 

 
 

– pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice – tačka 9) 

94.472

 

– stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12) 

41.381

 

– naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13) 

13.497

 

– naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29) 

7.247

 

– novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30) 

17.933

 

– naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija – tačka 31) 

137.941

2)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 12b st. 1. i 2

 

 

– normirani troškovi u dinarskom iznosu iz člana 56. stav 2. tačka 1) i člana 85. stav 5. tačka 2) podtačka (1)

103.296

 

– normirani troškovi u dinarskom iznosu iz člana 56. stav 2. tačka 2) i člana 85. stav 5. tačka 2) podtačka (2)

62.300

3) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5: 

 
 

– neoporezivi iznos zarade 

25.000

4) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1: 

 
 

– naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1) 

5.398

 

– dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2) 

3.241

 

– naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 5) 

9.449

 

– solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7) 

53.986

 

– poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8) 

13.497

 

– jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9) 

26.991

 

– pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – tačka 9a)

94.472

5) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2: 

 
 

– premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 

8.101

6) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4: 

 
 

– pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1) 

137.941

7) 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1: 

 
 

– nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – tačka 11) 

17.933

Kao i prethodnih godina, od prvog februara, na snagu su stupili novi neoporezivi iznosi koji se primenjuju prilikom isplate novčanih sredstava zaposlenima od strane poslodavca, po različitim osnovama.   U pitanju su sledeći iznosi:

O tome na koji način, kada i pod kojim uslovima se zaposlenima može vršiti plaćanje osnovima koji se nalaze u tabeli iznad, pisali smo detaljno u eBook-u “Poslovanje sa znanjem”

Izvor: Paragraf