Preduzetnik ili frilenser?

U poslednjih nekoliko godina tema oporezivanja frilensera je postala sve učestalija. Nekoliko modela oporezivanja se promenilo u kratkom periodu, od onih koji su zvanično bili aktuelni, onih koji su trenutno aktuelni, pa sve do onih modela koji su trebali da postanu aktuelni, ali nikada to nisu postali. Sve ove promene izazvale su konfuziju kod frilensera i doneli brojna pitanja, a pre svega, kako da umanje svoje troškove, a pritom ne naprave bilo kakve poreske prekršaje.

Oporezivanje frilensera u 2023.godini

Sa početkom 2023.godine, uveden je novi način oporezivanja frilensera. Postoje dva modela oporezivanja, odnosno model A i model B, prema kojima će se oporezivanje vršiti kvartalno, ali će između njih postojati razlike, pa će frilenseri imati pravo da izaberu model prema kojem žele da budu oporezovani. U ovom tekstu podsetićemo se samo koje su to osnovne karakteristike ovih modela, dok više o ovoj temi možete pročitati ovde.

Preduzetnik ili frilenser

Model A za frilensere

Prema modelu A, neoporezivi kvartalni iznos biće 96.000din. Porez prema ovom modelu iznosi 20%, a na istu osnovicu plaćaće se i PIO 24% i zdravstvo 10.3%, s tim što minimalni iznos doprinosa za zdravstvo iznosi 4.206din, dok minimalni iznos za PIO nije propisan za ovaj model, te u slučaju da frilenser ostvari prihod niži od 96.000 u jednom kvartalu, nema obavezu da plati doprionose za PIO. Model A je prihvatljiviji za frilensere koji ostvaruju niže prihode, za razliku od modela B koji je isplativiji za frilensere sa većim prihodima.

Model B za frilensere

Prema ovom modelu, normirani troškovi iznose 57.900din. kvartalno, dok je neoporezivo 34% od ostvarenih prihoda u tom kvartalu. Na oporezivi iznos potrebno je platiti porez 10%, PIO 24%, kao i doprinose za zdravstvo 10.3%. Minimalni iznosi za doprinose propisani su po ovom modelu, pa tako za PIO iznose 23.160din, dok za zdravstvo iznose 4.206din.

Da li da budem frilenser ili da otvorim firmu?

Naša knjigovodstvena agencija se često susreće sa ovim pitanjem od strane klijenata, i važno je napomenuti da ne postoji jedan, univerzalan odgovor na ovo pitanje. Na konsultacijama prelazimo najvažnije aspekte poslovanja frilensera, analiziramo visinu prihoda, vrstu delatnosti i druge bitne elemente na osnovu kojih se može doneti odluka.

Ko može da bude frilenser?

Vrlo važno je napomenuti da su frilenseri lica koja delatnost obavljaju putem interneta. Dakle, to su najčešće usluge marketinga, programiranja, edukacije i druge usluge koje se mogu pružati online.

Da li trgovac može da bude frilenser?

Trgovina je u Republici Srbiji zabranjena za fizička lica koja svoju delatnost nisu registrovala. To znači da bi se uopšte steklo pravo na bavljenje trgovinom, potrebno je otvoriti firmu, a to su najčešće firme u obliku preduzetnika ili DOO. Pored toga, ni paušalci nemaju pravo da se bave trgovinom, tako da lica koja se odluče da registruju delatnost i bave se trgovinom kao preduzetnici, imaju obavezu da vode poslovne knjige i porez plaćaju da stvarno ostvarenu dobit.

Test samostalnosti

Bitan faktor kod odlučivanja između poslovanja u obliku preduzetnika ili frilensera može biti i test samostalnosti, o čemu smo više pisali ovde. Test samostalnosti je ograničavajući faktor za preduzetnike i faktički ne dozvoljava da obavljanje delatnosti preduzetnika u velikom procentu zavisi od jednog poslodavca, jer u tom slučaju preduzetnik i poslodavac mogu biti izloženi riziku od plaćanja kazni i značajno većih iznosa poreza i doprinosa koje bi morali da plate. 

Sa druge strane, ovaj rizik ne postoji kod frilensera, koji mogu obavljati delatnost za jednog poslodavca, iz razloga što frilenseri ne podležu ovom testu. Naravno, u ovom slučaju se podrazumeva da je reč o jednom, inostranom poslodavcu, jer u suprotnom, da je reč o domaćem poslodavcu, poslodavac bi bio u obavezi da plaća porez i doprinose na naknadu koju isplaćuje fizičkom licu, a čiji bi iznos zavisio i od samog ugovora koji bi postojao između poslodavca i fizičkog lica i visine naknade.

Frilenser ili preduzetnik

Minimalni troškovi preduzetnika

Prilikom donošenja odluka o otpočinjanju obavljanja delatnosti, potrebno je znati i koji su to minimalni troškovi koji očekuju preduzetnika u poslovanju. U zavisnosti od toga da li je u pitanju paušalac, ili preduzetnik na ličnoj zaradi koji vodi poslovne knjige, zavisi i koji su minimalni troškovi koji očekuju preduzetnika. Kada je u pitanju preduzetnik paušalac, troškove je lakše izračunati, jer preduzetnici paušalci nemaju obavezu da vode poslovne knjige i njihovi troškovi predstavljaju u najvećem procentu iznos koji moraju mesečno da plaćaju po osnovu poreza i doprinosa.

Drugačija je situacija kod preduzetnika na ličnoj zaradi koji vodi poslovne knjige, iz razloga što visina doprinosa zavisi od odluke o visini lične zarade (doprinosi se plaćaju minimalno na najnižu osnovicu za plaćanje doprinosa). Pored toga, preduzetnik na ličnoj zaradi ima obavezu plaćanja poreza na prihod od samostalne delatnosti, čija visina zavisi od dobiti ostvarene na kraju godine, a takođe, tu je i obaveza plaćanja knjigovođe. Pored toga, postoje i neki dodatni troškovi za sve preduzetnike, kao što su troškovi osnivanja i registracije preduzetnika, eko takse i neki drugi manji prateći troškovi.

Sve ove troškove trebalo bi imati u vidu prilikom donošenja odluke o obavljaju delatnosti u formi preduzetnika ili frilensera, kako bi se iskoristile prednosti onog modela poslovanja koji bi licu najviše odgovarao i od kojeg bi to lice moglo da ima najviše koristi.

Ukoliko si u dilemi i želiš da saznaš koja je opcija najbolja za tebe, ne želiš da pogrešiš i plaćaš poreze više nego što je potrebno, zakaži konsultacije, pa ćemo zajedno pronaći najbolje rešenje za tebe i tvoje poslovanje.