Razlika između paušalca i preduzetnika na ličnoj zaradi

Kada ulaze u preduzetništvo, preduzetnici su najčešće u dilemi između dva modela oporezivanja, i to paušalnog oporezivanja i lične zarade, dok model samooporezivanja usled suviše visokih iznosa doprinosa koji se plaćaju, gotovo niko ne uzima u obzir kada odlučuje na koji način će se biti oporezovan. Iz tog razloga u ovom tekstu ćemo pažnju posvetiti najvažnijim pojedinostima i razlikama koje karakterišu paušalno oporezivanje i oporezivanje po modelu lične zarade.

Kako se vrši oporezivanje?

Jedna od najznačajnih razlika između ova dva modela je u načinu oporezivanja. Kod paušalnog oporezivanja, preduzetnici su u obavezi da plaćaju isti iznos poreza i doprinosa svakog meseca, bez obzira na iznos ostvarenih prihoda u tom period.

Za razliku od njih, preduzetnici koji su na ličnoj zaradi, imaju obaveze po osnovu poreza i doprinosa na ličnu zaradu koju isplaćuju, kao i po osnovu poreza na prihod od samostalne delatnosti koji se plaća na ostvarenu dobit u toku poslovne godine. Ovaj porez iznosi 10% i plaća se na razliku između prihoda i rashoda ostvarenih u toku godine.

Razlika između paušalca i preduzetnika na ličnoj zaradi

Knjigovođa

Još jedna veoma važna razlika proističe iz toga što paušalci ne vode poslovne knjige, te im nije neophodno da imaju knjigovođu koji knjiži poslovne promene i vodi računa o poslovnim knjigama paušalca. Sa druge strane, preduzetnici na ličnoj zaradi imaju obavezu da vode poslovne knjige i kod njih ne postoji mogućnost izbora da li će imati knjigovođu ili ne, već se ta obaveza podrazumeva.

Naravno, nisu paušalci baš u potpunosti oslobođeni vođenja poslovnih knjiga, odnosno, imaju obavezu da vode jednu poslovnu knjigu, i to je KPO knjiga, u kojoj vode evidenciju o svim svojim fakturama i prihodima koji su ostvareni po osnovu njih.

Da li paušalcu sigurno nije potreban knjigovođa? Odgovor na ovo pitanje zavisi od slučaja do slučaja, a dosta zavisi i od samog preduzetnika. Ukoliko je preduzetnik neko ko ne želi da gubi vreme na praćenje rokova i istraživanja nekih za njega bitnih poreskih aspekata poslovanja, svakako će želeti da kraj sebe ima pouzdanog knjigovođu koji će mu obezbediti sigurnost u praćenju rokova i obaveza, kao i odgovore na pitanja koja ga interesuju.

Sa druge strane, takođe, bitno je i pitanje da li paušalac ima zaposlene koji rade za njega, da li plaća zakup za poslovni prostor ili ima obaveze po osnovu PDV usled činjenica da plaća za usluge inostranim kompanijama, jer ukoliko ovakve obaveze postoje, male su šanse da preduzetnik ume sam da podnese sve ove poreske prijave i na ispravan način ispuni sve svoje obaveze.

Želiš da znaš sve o preduzetnicima? Klikni ovde i saznaj sve o eBook-u “Saznaj sve o preduzetnicima”

PDV i porez po odbitku

Ova tema zahteva poseban članak na blogu i u narednom periodu ćemo se potruditi da joj posvetimo pažnju, a sada ćemo se samo kratko osvrnuti na ove poreske obaveze. Kao što smo gore naveli, porez na dodatu vrednost plaća se u situacijama kada se primaju usluge i vrši plaćanje ka inostranim kompanijama koje nemaju registrovanu poslovnu jedinicu u Republici Srbiji. Ova obaveza važi kako za preduzetnika paušalca, tako i za preduzetnika koji je na modelu lične zarade, i plaća se do 10. u mesecu za prethodni mesec.

Što se tiče poreza po odbitku, situacija je drugačija. Ovu poresku obavezu nemaju preduzetnici paušalci, dok preduzetnici koji vode poslovne knjige, među kojima su i preduzetnici na ličnoj zaradi, imaju ovu obavezu.

Limiti od 6 i 8 miliona

Kao što je poznato, a napomenućemo još jednom, preduzetnici paušalci taj status mogu da zadrže sve dok u toku poslovne godine ne pređu iznos od 6 miliona prihoda, a nakon toga stiču obavezu prelaska na vođenje poslovnih knjiga. Za preduzetnike koji su na modelu lične zarade, ovaj limit ne postoji, jer oni već vode poslovne knjige.

Međutim, limit od 8 miliona bitan je za oba modela oporezivanja, naravno, ukoliko preduzetnik koji je na ličnoj zaradi već prethodno nije evidentiran u sistemu PDV. Ovaj limit je bitan jer u slučaju prelaska 8 miliona prihoda, nastaje obaveza ulaska u sistem PDV od sutrašnjeg dana, što znači da preduzetnik paušalac u tom slučaju već od narednog dana stiče i obavezu da vodi poslovne knjige. 

Ukoliko želiš da osnuješ preduzetnika i hoćeš da dobiješ odgovore na pitanja koja te interesuju, zakaži svoje konsultacije ovde.

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja
Rashodovanje robe koja ima rok trajanja

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja Pri upravljanju robom sa rokom trajanja, preduzeća često nailaze na izazove vezane za obračun PDV-a. Važno je poznavati zakonske