Neoporezivi iznosi u 2022 godini

Članovima 118. i 119. Zakona o radu, propisana su prava zaposlenih na naknadu troškova i druga primanja koja nemaju karakter zarade, dok su neoporezivi iznosi za naknade troškova i druga primanja propisana odredbama člana 9. i 18. Zakona o porezu na dohodak građana.

Neoporezivi iznosi

Koliko iznose neporezivi iznosi?

Zakonom je utvrđeno da se iznos ovih neoporezivih primanja zaposlenih usklađuju sa godišnjim iznosom indeksa potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši.

Novi usklađeni neoporezivi iznosi naknada troškova i drugih primanja zaposlenih koji nemaju karakter zarade, primenjuju se na isplate počev od 01. februara 2022. godine, pa do 31. januara 2023. godine.

U nastavku teksta ćemo vam tabelarno predstaviti za koje to naknade troškova i druga primanja zaposlenih koja nemaju karakter zarade postoje neoporezivi iznosi, i koliko su oni iznosili do 31. januara 2022.godine, a koliko će iznositi od 01. februara 2022.godine.

Opis

Period

Neoporezivi iznos

do 31. januara 2022.godine

od  01. februara 2022.godine

Naknada dokumentovanih troškova za dolazak i odlazak sa rada

Mesečno

4.040,00

4.359,00

Naknada troškova za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe

Mesečno

7.071,00

7.630,00

Dnevnica za vreme provedeno na putu u zemlji

Dnevno

2.425,00

2.617,00

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice

Za svaki slučaj pojedinačno

40.399,00

43.591,00

Poklon deci zaposlenih do 15 godine, povodom Nove godine i Božića

Po detetu godišnje

10.100,00

10.898,00

Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog

Za svaki slučaj pojedinačno

70.696,00

76.281,00

Jubilarne naknade zaposlenima

Godišnje

20.198,00

21.794,00

Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac plaća za zaposlene

Mesečno

6.062,00

6.541,00

Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzjski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog

Mesečno

6.062,00

6.541,00

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog radnika ili penzionisanog radnika

Mesečno

70.696,00

76.281,00

Naknada za ishranu – hranarinu koju sportistima amaterima isplaćuju sportski klubovi

Mesečno

10.100,00

10.898,00

Stipendije i krediti učenicima i studentima

Mesečno

30.967,00

33.413,00

Naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora za sprovođenje neposrednih izbora i drugih oblika neposrednog izjašnjavanja građana, kao i naknada za rad na popisu stanovništva

Po jednom izbornom ciklusu i popisu stanovništva

5.423,00

5.851,00

Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca

Godišnje

13.420,00

14.480,00

Naknade troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija u oblasti obrazovanja, obuka, sporta, rada sa mladima, nauke, istraživanja i inovacija, isplaćene u skladu sa navedenim programima

Mesečno

103.225,00

111.380,00

Pojedinačno ostvarenih dobitak od igara na sreću

Po pojedinačnom slučaju

103.225,00

111.380,00

Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca

Godišnje

13.420,00

14.480,00