Oporezivanje prometa građevinskih objekata

Porezi na promet građevinskih objekata predstavljaju veoma važnu komponentu poreskog sistema u Srbiji. Prilikom kupovine ili prodaje nekretnina, neophodno je razumeti različite stope PDV-a koje se primenjuju, kako bi se osiguralo pravilno obračunavanje i plaćanje poreza. U ovom tekstu ćemo se fokusirati na definicije i poreske stope koje se odnose na promet različitih vrsta građevinskih objekata, kao i na specifične odredbe zakona koje regulišu ovu oblast.

Razrada

Prema Zakonu o PDV-u, prvi prenos prava raspolaganja novoizgrađenim građevinskim objektom, odnosno ekonomskim deljivim celinama u okviru tog objekta, kao i prenos objekata kod kojih je ugovoren obračun PDV-a, oporezuje se po posebnoj stopi od 10% ili 20%, u zavisnosti od toga da li se radi o stanu ili poslovnom prostoru.

Posebni deo zgrade predstavlja posebnu funkcionalnu celinu u zgradi koja može biti stan, poslovni prostor, garaža, garažno mesto ili garažni boks. Stan je poseban deo zgrade koji čini funkcionalnu celinu, sastoji se od jedne ili više prostorija namenjenih za stanovanje i po pravilu ima zaseban ulaz.

Oporezivanje promena građevinskih objekata

Montažne kuće namenjene stanovanju, koje nisu povezane sa zemljištem, oporezuju se po opštoj stopi PDV-a od 20% jer nemaju status objekta. Ovaj stav je potvrđen mišljenjem Ministarstva Finansija, broj 413-00-752/2006-04 od 16.06.2006, gde se navodi da montažne kuće namenjene stanovanju, bez vezivanja za zemljište, oporezuju se po opštoj stopi PDV-a.

Odredbe člana 23, stav 2, tačka 14 Zakona o PDV-u propisuju da se prenos prava raspolaganja stambenim objektima, ekonomskim delovima objekta, oporezuje po posebnoj stopi PDV-a od 10%. Na prenos prava raspolaganja poslovnim prostorom, garažom i garažnim mestima, PDV se obračunava i plaća po opštoj stopi PDV-a od 20%.

Stambenim objektima smatraju se objekti koji su u potpunosti namenjeni stanovanju, kao i zgrade koje su delom namenjene stanovanju, a delom u druge svrhe. Stambena zgrada je zgrada namenjena za stanovanje i koristi se za tu namenu, a sastoji se od najmanje tri stana. Porodična kuća je zgrada namenjena za stanovanje i koristi se za tu namenu, a sastoji se od najviše dva stana. Stambeno-poslovna zgrada je zgrada koja se sastoji od najmanje jednog stana i jednog poslovnog prostora. Poslovna zgrada je namenjena za obavljanje delatnosti i koristi se za tu namenu, a sastoji se od jednog ili više poslovnih prostora.

Ukoliko imate pitanja za nas na koja su vam potrebni odgovori, konsultacijem možete zakazati ovde, a naš tim će vam pomoći da sve svoje dileme rešite.