Poreska prijava za eko taksu 2024

Početkom novembra stupile su na snagu izmene propisa koje se primenjuju od 1. januara 2024. godine. Jedna od ključnih izmena je produženje roka za podnošenje prijave za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine, poznate kao eko-taksa, sa 31. jula na 30. april.

Nove odredbe jasno definišu da eko-taksu ne plaćaju stambene zajednice, udruženja i preduzetnici tokom mirovanja. Osim toga, lista obveznika sada obuhvata i ogranke stranih pravnih lica, dok se gradilišta sa neprekidnim trajanjem dužim od 12 meseci smatraju izdvojenim jedinicama.

Od momenta kada dobiju rešenje za 2024. godinu, obveznici će plaćati eko-taksu kvartalno. Do tada, obveznici su dužni da nastave sa mesečnim plaćanjem sve dok ne dobiju rešenje.