Preduzetnici u 2022 godini

Porez na prihod od samostalne delatnosti preduzetnika

Preduzetnici koji vode poslovne knjige i porez plaćaju na stvarno ostvaren prihod (u daljem tekstu: preduzetnici) imaju rok da do 15. aprila predaju poresku prijavu i poreski bilans, dok je rok za predaju završnog računa 31. mart. Ovu obavezu nemaju preduzetnici paušalci koji porez plaćaju po osnovu rešenja Poreske uprave.

Preduzetnici u 2022 godini

Koji porez plaćaju preduzetnici?

Na kraju poslovne godine, preduzetnici plaćaju porez u iznosu od 10% na razliku između ostvarenih prihoda i rashoda, uvećanu za iznos troškova koji se ne priznaju u poslovanju.

Rashodi koji se ne priznaju u poreskom bilansu

Odredbama člana 7a Zakona o porezu na dobit pravnih lica propisano je koji su to troškovi koji se ne prizaju u celosti u poreskom bilansu:

 • Troškovi koji se ne mogu dokumentovati
 • Ispravke vrednosti potraživanja od lica kome se istovreme duguje, do iznosa obaveze prema tom licu
 • Pokloni i prilozi dati političkim organizacijama
 • Pokloni čiji je primalac povezano lice iz člana 59. Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Kamate zbog neblagovremeno plaćenih poreza, doprinosa i drugih javnih dažbina
 • Troškovi postupka prinudne naplate i drugih dugovanja, troškovi poreskoprekšajnog postupka i drugih prekršajnih postupaka koji se vode pred nadležnim organom
 • Novčane kazne koje izriče nadležni organ, ugovorne kazne i penali
 • Zatezne kamate između povezanih lica
 • Troškovi koji nisu nastali u svrhu obavljanja delatnosti

Nabrojani troškovi, ne priznaju se u poreskom bilansu pravnih lica, a isti propisi odnose se i na preduzetnike, pa se za iznos ovih troškova koji se nalaze u bilansima pravnih lica i preduzetnika, uvećava i oporeziva dobit.

Da li se u poreskom bilansu priznaju obračunati, a neplaćeni porezi?

Odredbom člana 22. stv 1 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, određeno je da se na teret rashoda u poreskom bilansu priznaju porezi, doprinosi, takse i druge javne dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja, a koje su plaćene u poreskom periodu. Dakle, obračunati, a neplaćeni troškovi poreza na imovinu, eko takse, takse za isticanje firme i druge dažbine koje ne zavise od rezultata, ne priznaju se u poreskom bilansu za period u kom su obračunate, ali nisu plaćene.

Ista pravila važe i za preduzetnike, pa se tako u poreskom bilansu priznaju isključivo rashodi koji su plaćeni u poreskom periodu.

Lična zarada preduzetnika

Za razliku od bruto zarade zaposlenih radnika, koje se u poreskim bilansima priznaju bez obzira da li su isplaćene u tom poreskom periodu ili ne, za ličnu zaradu preduzetnika to pravilo ne važi. U konkretnom slučaju, lična zarada preduzetnika priznaje se kao trošak u onom poreskom periodu u kojem je isplaćena. 

U praksi se dešava da preduzetnici ne isplate svoju neto zaradu, dok porez i doprinose isplate u poreskom periodu na koji se odnose, pa u tom slučaju kao rashod priznaje se deo bruto zarade koji se odnosi na porez i doprinose, dok se deo bruto zarade koji se odnosi na neto zaradu, priznaje tek kada bude isplaćen, u narednom poreskom periodu.

Lična imovina preduzetnika

Naša knjigovodstvena agencija često se susreće sa pitanjem da li preduzetnik može da podiže gotovinu sa tekućeg računa, bez plaćanja dodatnih poreza i doprinosa. Iako ovo pitanje često zbunjuje preduzetnike, odgovor na ovo pitanje je veoma jasan. Preduzetnik može da podiže gotovinu sa svog računa i preko oporezive dobiti, a korekcije po osnovu toga u poreskom bilansu ne vrše se sve dok se ta podizanja evidentiraju na računu 723. 

Sa druge strane, ukoliko bi se podizanje gotovine ili plaćanje troškova koji se ne odnose na poslovanje evidentiralo kao trošak, preduzetniku bi se u tom slučaju oporeziva dobit povećala za iznos tih troškova.

Preduzetnik

Kapitalni dobitak preduzetnika

Na rednim brojevima 3. i 4. poreskog bilansa, iskazuju se podaci o kapitalnom dobitku i gubitku preduzenika.

Pravila za utvrđivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka preduzetnika potpuno su ista kao i za pravna lica. Preduzetnik može da ostvari kapitalnu dobit prilikom prodaje:

 • Nepokretnosti koju je preduzetnik koristio, ili koristi, kao osnovno sredstvo za obavljanje delatnosti, uključujući i nepokretnost u izgradnji
 • Prava intelektualne svojine
 • Udela u kapitalu pravnih lica i akcija i ostalih hartija od vrednosti
 • Investicione jedinice investicionog fonda, u skladu sa propisima kojima se uređuju investicioni fondovi
 • Digitalne imovine, osim ukoliko obveznik, u smislu zakona kojim se uređuje digitalna imovina, ima dozvolu za pružanje usluga povezanih sa digitalnom imovinom i koji je digitalnu imovinu nabavio isključivo radi prodaje u okviru usluga povezanih sa digitalnom imovinu u skladu sa tim zakonom.

Neoporezivi iznosi u 2022. godini (pročitaj članak)

Ukoliko Vam je potrebno finansijsko savetovanje, knjigovodstvene usluge ili finansijsko savetovanje, budite slobodni da nas kontaktirate, a naš tim će Vam rado predstaviti ponudu koja će Vašoj firmi omogućiti siguran napredak i razvoj.

Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se