Promet koji se (ne) uračunava u ukupan promet PDV

Pravilno razumevanje šta se sve računa u ukupan promet ključno je za ispravan obračun PDV-a. Ukupan promet je osnov za određivanje statusa obveznika PDV-a i značajno utiče na poreske obaveze preduzeća. U ovom članku ćemo objasniti koji se prometi uračunavaju u ukupan promet, a koji se isključuju prema Zakonu o PDV-u.

Šta se uračunava u ukupan promet?

Prema članu 33, stav 6, Zakona o PDV-u, ukupan promet uključuje promet dobara i usluga iz člana 28, stav 1, tačka 1 i 2 ovog zakona, osim prometa opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte za vršenje delatnosti za koja se naplaćuje naknada. Ukupan promet uključuje:

 • Promet oporeziv PDV-om.
 • Promet oslobođen PDV-a, sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Pored ovoga, ukupan promet uključuje i iznose koji imaju karakter naknade za promet, nezavisno od toga da li su naplaćeni. Primljeni avansi se ne uračunavaju u ukupan promet.

Promet koji se ne uracunava u ukupan promet PDV

Šta se ne uračunava u ukupan promet?

U ukupan promet se ne uračunavaju:

 • Promet izvršen u inostranstvu, koji nije predmet oporezivanja PDV-om.
 • Promet oslobođen PDV-a bez prava na odbitak prethodnog poreza.
 • Promet opreme i/ili objekata za vršenje delatnosti vrednosti najmanje 500.000 dinara, bez PDV-a, korišćenih za obavljanje delatnosti, kao i ulaganje u opremu za vršenje delatnosti u skladu sa članom 32. Zakona o PDV

Takođe, u ukupan promet se ne uzimaju u obzir sledeće transakcije:

 • Prenosi kod kojih se smatra da promet u smislu Zakona o PDV-u nije izvršen
 • Zatezna kamata
 • Naknada štete i ugovorna kazna
 • Depoziti kao sredstvo obezbeđenja
 • Donacije u novcu
 • Refundacija troškova koja nema karakter sporednog troška niti naknade za promet
 • Iznosi koji se naplaćuju u ime i za račun drugih lica

Dakle, ukoliko preduzetnik ili privredno društvo primi novac po nekom od navedenih osnova, takve transakcije nisu oporezive porezom na dodatu vrednost i ne ulaze u limite od  8 i 50 miliona dinara.

Ova, ali i mnoge druge teme detaljno su objašnjene u eBook-u, Priručnik o PDV.