R&D poreski podsticaji

Poslovnim subjektima u Srbiji pružena je jedinstvena mogućnost da svoje troškove vezane za istraživanje i razvoj priznaju u svom poreskom bilansu u dvostrukom iznosu, što predstavlja značajan poreski podsticaj. Ova olakšica je dodatno regulisana kroz Pravilnik o troškovima istraživanja i razvoja, koji propisuje detaljne uslove i kriterijume za njenom primenom.

Na taj način, poslovni subjekti koji se bave istraživanjem i razvojem imaju priliku da ostvare značajne uštede u svom poslovanju, a istovremeno doprinesu razvoju inovativnih rešenja u Srbiji.

R&D poreski podsticaji

Da biste ispunili uslove za dobijanje ovog poreskog podsticaja u Srbiji, neophodno je da projekat istraživanja i razvoja bude obavljen na teritoriji Republike Srbije, a da najmanje 90% svih zaposlenih koji rade na tom projektu budu locirani u Srbiji. Ukoliko se odlučite da angažujete samo fizička lica van radnog odnosa ili druga privredna društva za projekat, nećete moći da ostvarite pravo na ovaj poreski podsticaj. Dakle, ključni uslov za ostvarivanje ovog poreskog podsticaja je da imate zaposlena lica koja će aktivno učestvovati u projektu istraživanja i razvoja u Srbiji.

U našoj knjigovodstvenoj agenciji, često dobijamo upite od klijenata u vezi sa poreskim podsticajima za istraživanje i razvoj u Srbiji. Želimo da naglasimo da ova olakšica omogućava poslovnim subjektima da iskoriste dvostruki odbitak troškova za sve izdatke koji se neposredno odnose na istraživanje i razvoj u zemlji. Bitno je napomenuti da ova olakšica ne obuhvata samo rashode, već i stalna sredstva, kao što je oprema. Pravilnik precizno uređuje situacije kada se nabavljaju stalna sredstva pre početka primene poreskih podsticaja, kao i naknadna ulaganja u stalna sredstva koja su nastala kao rezultat istraživanja. U oba slučaja, poslovni subjekti mogu ostvariti pravo na korišćenje poreskih podsticaja. Ova olakšica može biti od velikog značaja za poslovne subjekte koji se bave istraživanjem i razvojem u Srbiji, stoga preporučujemo da se detaljno upoznaju sa pravilnikom i uslovima za njegovu primenu kako bi maksimalno iskoristili prednosti koje nudi.

Postoji jedna ključna informacija u vezi sa poreskim podsticajima za istraživanje i razvoj. Naime, bez obzira na ishod projekta, bilo da se pokaže uspešnim ili neuspešnim, obveznik ima pravo na ostvarivanje podsticaja. Jednom dobijen, podsticaj ne može biti oduzet čak ni u slučaju neuspeha projekta. Osim toga, potrebno je da projekat ostane u vlasništvu lica koje je iskoristilo podsticaj, kako bi se osigurala njegova dugoročna korist i podrška razvoju privrednog sektora.

Da bi se kvalifikovalo za ovaj poreski podsticaj, istraživanje i razvoj koje se sprovodi mora biti planirano i usmereno ka otkrivanju nečeg novog, a ne rezultat slučajnosti. Takođe, neophodno je da istraživanje bude organizovano, svesno i ciljano. Cilj istraživanja je sticanje novog naučnog ili tehničkog znanja i razumevanja, što se postiže planiranim i svesnim pristupom istraživanju. Samo na taj način može se ostvariti pravo na poreski podsticaj za istraživanje i razvoj u Srbiji.

U fazi razvoja, kao što samo ime sugeriše, dolazi do primene rezultata prethodnih istraživanja ili drugih naučnih dostignuća i dizajna. Ova faza se odlikuje stvaranjem nečeg novog, nečeg što ranije nije postojalo ili je postojalo u značajno inferiornijem obliku. Za razliku od istraživanja, gde se neprestano otkrivaju nova saznanja i znanja, u fazi razvoja primenjuju se već stečena saznanja i znanja kako bi se stvorila konkretan proizvod ili usluga. Dakle, faza razvoja zahteva kreativno, inovativno i praktično primenjivanje prethodno stečenog znanja kako bi se stvorilo nešto novo i korisno.

U Pravilniku su jasno definisani troškovi koji se mogu smatrati direktno povezanim sa istraživanjem i razvojem. Ova lista obuhvata različite aspekte, kao što su zarade zaposlenih koji rade na projektu, materijale koji su neophodni za proizvodnju prototipa ili za sprovođenje laboratorijskih istraživanja, kao i nematerijalna sredstva i prava na korišćenje nematerijalne imovine poput softvera, baza podataka, nacrta, dizajna, skica i drugih sličnih alata koji se koriste tokom procesa istraživanja i razvoja.

Takođe, na ovoj listi se nalaze i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva koja se koriste za istraživanje i razvoj, kao i troškovi zakupa ovih resursa ukoliko su neophodni za potrebe projekta. Stručna mišljenja, savetodavne usluge i prenos znanja i veština takođe su obuhvaćeni ovom listom, kao i pravna zaštita prava intelektualne svojine.

Kada je u pitanju finansiranje projekta, troškovi zajmova takođe mogu biti prihvatljivi, kao i  proizvodne usluge koje se koriste za potrebe projekta.

Postoje određeni troškovi koji se ne mogu smatrati neposredno povezanim sa istraživanjem i razvojem. Naime, reklamiranje, promovisanje i prodaja, iako važni za uspešno plasiranje proizvoda na tržište, ne mogu se svrstati u ovu kategoriju. Takođe, administrativni i drugi režijski troškovi koji nisu neposredno povezani sa projektom, poput troškova računa za struju, vodu, infostan, grejanje, telefona i interneta, ne bi trebalo da se ubrajaju u troškove istraživanja i razvoja ukoliko se ne mogu direktno povezati sa projektom.

Pored toga, troškovi obuke zaposlenih i tekući troškovi održavanja sredstava ili nematerijalne imovine koja se koristi za potrebe istraživanja i razvoja ne bi trebalo da budu uključeni u ovu kategoriju. Važno je razumeti da se troškovi istraživanja i razvoja odnose isključivo na aktivnosti koje su direktno usmerene ka stvaranju novih proizvoda ili usluga, ili značajnom poboljšanju postojećih.

Kada je u pitanju predaja dokumentacije Poreskoj upravi, neophodno je da poreski obveznici obezbede određene materijale kako bi se dokazala opravdanost troškova istraživanja i razvoja. Konkretno, potrebno je priložiti detaljnu evidenciju o vremenu koje su zaposleni proveli radeći na određenom projektu, kao i opis projekta u kojem će se istaknuti ciljevi, planirane faze i aktivnosti u okviru svake od faza. Kao krunu svega, neophodno je priložiti zaključak u kome će biti jasno iskazani podaci o iznosu svih troškova istraživanja i razvoja.

Sa druge strane, postoji i dokumentacija koja nije obavezna za predaju Poreskoj upravi, ali je ipak subjekt mora posedovati u slučaju eventualne poreske kontrole. To uključuje budžet projekta, plan nabavki koji se odnosi na konkretan projekat, mišljenja stručnjaka koji su zaduženi za realizaciju projekta, fakture koje pokazuju vrednost sredstava i usluga nabavljenih za potrebe istraživanja i razvoja, ugovore sa trećim licima angažovanim na projektu i evidenciju o troškovima koja je propisana Pravilnikom o troškovima istraživanja i razvoja. Uz sve ove materijale, poreski obveznici će imati potpunu i pouzdanu dokumentaciju koja će zaštititi njihova prava i opravdati troškove koje su imali tokom procesa istraživanja i razvoja.

Ako tražite pouzdanog partnera u upravljanju finansijama vašeg poslovanja, kontaktirajte nas ovde. Naša knjigovodstvena agencija stoji vam na raspolaganju da vam pomogne u ostvarivanju poreskih podsticaja za istraživanje i razvoj, kao i u svim drugim finansijskim aspektima vašeg biznisa. Kontaktirajte nas danas i zajedno ćemo pronaći najbolje rešenje za vaše poslovne potrebe.