Trudničko bolovanje ulazi u obračun za porodiljsku naknadu

Ustavni sud nedavno je doneo odluku koja izjednačava način obračuna naknada zarada za žene koje su bile primorane da održavaju trudnoću (trudničko bolovanje) i one koje nisu. Ova odluka stupa na snagu odmah i znači da će se sada naknade obračunavati na isti način za obe grupe žena.

U obračun će se uključivati iznosi koji se smatraju zaradom, a na koje su plaćeni porezi i doprinosi, sve do 18 meseci unazad pre otvaranja porodiljskog odsustva. Ovo donosi jednakost u tretmanu zaposlenih žena tokom trudnoće, bez obzira na to da li su morale da održavaju trudnoću ili ne.

Trudnicko bolovanje ulazi u obracun za porodiljsku naknadu

Od jula 2018. godine do februara ove godine, majke su bile nepravedno tretirane zbog odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom koja je propisivala da trudničko bolovanje nije uzeto u obzir prilikom obračuna porodiljske naknade.

Odlukom Suda, član zakona koji je određivao visinu porodiljske naknade morao se promeniti kako bi se majkama koje su bile na trudničkom bolovanju omogućilo da budu pravedno tretirane. Prema Zakonu o finansijskoj podršci porodicama sa decom iz 2018. godine, meseci tokom kojih je trudnica bila na trudničkom bolovanju nisu se uzimali u obzir prilikom obračuna porodiljske naknade.

Na ovaj način, trudnice koje su bile primorane da održavaju trudnoću, bile su nepravedno postavljene u nepovoljan položaj u odnosu na trudnice koje to nisu morale, što je sada, odlukom Suda, ispravljeno.

Žene koje žele da iskoriste svoje pravo na veću naknadu, koja im pripada odlukom Ustavnog suda, mogu to pravo ostvariti pisanjem zahteva Sekretarijatu za dečiju i socijalnu zaštitu, tj. na istom mestu gde su i predavale Rešenja za porodiljsko, kako bi stekle pravo na naknadu.