Ulaganja u alternativne fondove

Od 1. januara 2021. godine, uveden je novi poreski kredit koji obveznicima godišnjeg poreza na dohodak građana može pružiti mogućnost umanjenja svoje poreske obaveze.

O čemu se radi?

Zakonom o porezu na dohodak građana propisano je da obveznik koji u toku godine izvrši ulaganje u alternativni fond, ostvaruje pravo na poresku olakšicu koja se odnosi na porez na dohodak građana.

Na ovaj način, poreski obveznik može da ostvari umanjenje u iznosu do 50% vrednosti ulaganja koje je to lice ostvarilo u alternativni investicioni fond u toku kalendarske godine. Ujedno, ovaj poreski kredit ne može biti veći od 50% od ukupne poreske obaveze za ovog obveznika.

Navedeni poreski kredit može se ostvariti samo po osnovu u potpunosti uplaćenih novčanih uloga kojima se stiču akcije ili udeli u alternativnom investicionom fondu, odnosno investicione jedinice alternativnog fonda.

Ulaganje u investicioni fond

Da bi određeno ulaganje u alternativni investicioni fond moglo da bude priznato kao poreski kredit, neophodno je da bude uplaćeno do kraja godine za koju se utvrđuje porez na godišnji dohodak građana. Na primer, da bi se ulaganje uticalo na smanjenje poreske obaveze za 2023. godinu, to ulaganje mora da se izvrši do kraja 2023. godine, što bi značilo da obveznici koji svesno žele da na ovaj način umanje svoje poreke obaveze, unapred moraju da računaju kolika će njihova poreska obaveza biti, i da shodno tome izvrše ulaganje u alternativni investicioni fond.

Zakonom nije propisano da se gubi pravo na poreski kredit ukoliliko to lice u narednoj ili nekoj sledećoj godini povuče sredstva koja su uložena u alternativni investicioni fond.

Ukoliko imate pitanja vezana za porez na dohodak građana, ili Vam je potrebna pomoć prilikom predaje prijave za ovaj porez, možete nam se obratiti ovde.