Šta je DOO?

Društvo sa ograničenom odgovornošću, ili skraćeno DOO, je privredno društvo koje osniva jedno ili više fizičkih ili pravnih lica koji imaju udele u osnovnom kapitalu društva, i predstavlja najzastupljeniji oblik pravne forme.

Razlozi za to su mnogobrojni, a u nastavku ćemo nabrojati nekoliko najznačajnijih:

 1. Postupak osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću je veoma jednostavan i relativno kratak
 2. Minimalan iznos potreban kao osnivački kapital je veoma nizak
 3. Jednostavna struktura upravljanja, poslovođenja i zastupanja
 4. Lako trgovanje sa udelima u društvu
 5. Članovi društva odgovaraju za obaveze društva do visine svojih uloga

Društvo sa ograničenom odgovornošću odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom, dok njegovi članovi imaju odgovornost samo do visine svojih uloga, što predstavlja značajnu razliku u odnosu na preduzetnika, koji odgovara svojom celokupnom imovinom, čak i nakon brisanja preduzetnika, odnosno prestanka njegovog zvaničnog postojanja.

Doo

Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću

Dokumentacija potrebna prilikom osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću:

 • Jedinstvena registraciona prijava za osnivanja pravnih lica
 • Osnivački akt društva
 • Dokaz o identitetu članova društva
 • Odluka o imenovanju zastupnika (ukoliko nije definisano osnivačkim aktom)
 • Potvrda banke o uplati novčanog uloga, odnosno sporazum članova o vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga ukoliko se unosi pre osnivanja
 • Dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja (4.900,00din) i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta (1.000,00din)

U sistemu PDV ili ne?

Pre nego što se osnuje firma, potrebno je doneti odluku da li će biti u sistemu PDV-a ili ne. Ukoliko se proceni da će firma u narednih godinu dana ostvariti prihod veći od 8 miliona dinara, jednostavnije je firmu odmah prijaviti u sistem PDV i na taj način steći pravo da se od samog početka obavljanja poslovanja PDV koji se nalazi u fakturama dobavljača koristi kao odbitna stavka, jer će u svakom slučaju, u trenutku prelaska 8 miliona, firma biti u obavezi da uđe u sistem PDV-a po sili zakona.

Šta je osnivački akt?

Osnivački akt je nezaobilazni dokument i od suštinske je važnosti prilikom osnivanja DOO, a za njegovu punovažnost potrebno je da bude overen od strane notara.

Osnovni elementi osnivačkog akta su sledeći:

 • Podaci o članovima društva i prebivalištu članova
 • Poslovno ime i sedište
 • Pretežna delatnost društva
 • Ukupan iznos osnovnog kapitala društva
 • Iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana društva
 • Vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital društva
 • Udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima
 • Određivanje organa društva i njegovih nadležnosti

Direktor društva sa ograničenom odgovornošću

Društvo sa ograničenom odgovornošću mora imati zastupnika, odnosno direktora, koji ne mora biti zaposlen u društvu. Ukoliko nije zaposlen, sa direktorom se sklopa ugovor o pravima i obavezama direktora. Takođe, potrebno je napomenuti da DOO nije ograničen na samo jednog direktora, već može imati dva i više direktora za koje važe ista pravila.

Osnivački ulog

Kao što smo prethodno napomenuli, minimalan osnivački ulog je veoma nizak, i prema aktuelnom Zakonu, on iznosi 100,00 dinara, a može biti unet u novčanom i nenovčanom obliku. Ukoliko se unosi nenovčani kapital, potrebna je saglasnost članova o vrednosti uloga ili procena vrednosti tog uloga od strane stručnog ili nadležnog lica.

Osnivački ulog se može uneti i nakon osnivanja društva, a rok za unos ne može biti duži od pet godina od registracije osnivačkog akta i u tom slučaju se potvrda o unosu uloga dostavlja naknadno.

Jednodomno ili dvodomno upravljanje

Prilikom osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću, osnivač treba da odluči da li će društvo biti jednodomno ili dvodomno.

Jednodomno podrazumeva da će društvo imati jednog ili više direktora koji upravljaju društvom.
Dvodomno društvo podrazumeva da će pored jednog ili više direktora, društvo imati i nadzorni organ.

Šta je DOO ili društvo sa ograničenom odgovornošću

Naziv privrednog društva

Prilikom izbora naziva, potrebno je voditi da naziv mora sadržati sledeće elemente:

 • Naziv privrednog društva
 • Formu organizovanja (u ovom slučaju to je društvo sa ograničenom odgovornošću)
 • Sedište obavljanja privredne delatnosti


Prilikom odabira imena, potrebno je proveriti da li takav naziv već postoji, s obzirom da prema Zakonu o privrednim društvima, ali i pravilima Agencije za privredne registre, nije dozvoljeno da postoje dve firme sa istim imenom, kako bi se na taj način predupredili eventualni problemi u tumačenju identiteta društva.

Izbor delatnosti DOO

Kada se osniva društvo sa ograničenom odgovornošću, obavezna je registracija pretežne delatnosti, poznate i kao šifra delatnosti, od koje se očekuje da će društvo ostvarivati najveći procenat prihoda. U praksi se često javlja dilema da li firma može da obavlja i druge delatnosti, pored one koja je registrovana kao pretežna?

Odgovor na ovo pitanje je da firme može da obavlja i druge, sporedne delatnost, bez obzira da li ih je registrovala kod Agencije za privredne delatnosti ili ne, pri tome vodeći računa da li ima dozvolu da se bavi tim delatnostima. Ova informacija se odnosi na činjenicu da postoje zakonom zabranjene delatnosti, kao i delatnosti koje zahtevaju posebne licence, pa ukoliko ih firma ne poseduje, nema dozvolu da ih obavlja.

Za firmu je bitno da od pretežne delatnosti zarađuje najviše, tj. da jedna ili više sporednih delatnosti kojima se firma bavi, ne donose veće prihode od pretežne, jer bi u suprotnom bila u obavezi da prijavi izmenu pretežne delatnosti.

Sedište društva i adresa za prijem pošiljki

Prilikom osnivanja, društvo je u obavezi da registruje sedište firme, i ono predstavlja mesto odakle se upravlja poslovanjem, i kao takvo se registruje osnivačkim aktom. Društvo ima mogućnost da delatnost obavlja i u izdvojenoj poslovnoj jedinici, koja takođe mora biti registrovana.

Pored adrese sedišta, firma je u obavezi da registruje i adresu za prijem pošiljki, koja kao što je i slučaj kod preduzetnika, može biti i različita u odnosu na sedište firme, što može biti olakšavajuća okolnost, jer firma ima opciju da registruje i adresu knjigovodstvene agencije kao adresu pošiljke i na taj način olakša administraciju i proces dostavljajna iste svom knjigovođi.

U skladu sa razvojem informacione tehnologije i olakšanog protoka informacija, firme su u obavezi da registruju i e-mail adresu koja će moći da se vidi na sajtu APR-a.

Šta je virtuelna kancelarija?

Virtuelna kancelarija omogućava firmama da zakupe sedište kod druge firme (npr. knjigovodstvene agencije) i na toj adresi prijave sedište i adresu za prijem pošiljki. Na ovaj način firme mogu da naprave uštede u eventualnim troškovima zakupa poslovnog prostora na kojima bi morali da registruju svoju adresu, ali i drugih troškova komunalija i administrativnog radnika koji bi morao biti zaposlen i prisutan na adresi firme. Takođe, na ovaj način se povećava sigurnost da će pošta koja je upućena na njihovu adresu biti primljena.

Otvaranje tekućeg računa

Nakon što je firma osnovana i registovana u APR, neophodno je otvoriti tekući račun u poslovnoj banci. Preduslov za ispunjenje navedene obaveze je da se prijave stvarni vlasnisci, a to se radi elektronski putem, uz pomoć digitalnog sertifikata na sajtu APR-a.

Preduzetnik u DOO

Društvo sa ograničenom odgovornošću može biti pravni sledbenik preduzetničke radnje. U ovom slučaju se ne bi radilo o promeni pravne forme jer je preduzetnik fizičko lice, ali bi sve obaveze i potraživanja koje je preduzetnik imao dok je poslovao, DOO mogao da preuzme na sebe. Za sve obaveze koje su nastale za vreme postojanja preduzetničke radnje, preduzetnik bi nastavio da odgovara celokupnom imovinom, čak i nakon što je obrisan iz registra. Prelazak društva sa ograničenom odgovornošću u preduzetnika nije moguć.

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Elektronska prijava društva sa ograničenom odgovornošću

Registracija DOO elektronskim putem je moguća. Da bi se ova prijava obavila, neophodno je obezbedititi:

 • Elektronski sertifikat
 • Čitač kartice
 • Platnu karticu (kako bi se izvršilo plaćanje takse u iznosu od 4.500,00 din)

Ukoliko želite da započnete obavljanje delatnosti, ali niste sigurni da li u formi društva sa ograničenom odgovornošću ili preduzetnika, ovde smo se opširno bavili temom preduzetnika, pa možete uporediti.