Izdavanje fiskalnih računa stranim fizičkim licima

Jedna od dilema koja se javlja od samog početka primene Zakona o fiskalizaciji jeste i pitanje da li postoji obaveza izdavanja fiskalnih računa stranim fizičkim licima? 

Prema regulativi koja je važila do uvođenja ovog Zakona, poslovni subjekti koji su sarađivali sa stranim fizičkim licima, nisu imali obavezu da izdaju fiskalne račune stranim fizičkim licima. Međutim, sa uvođenjem Zakona o fiskalizaciji, napravljene su izmene, pa sada za svaki promet koji se izvrši fizičkim licima, bilo da je u pitanju prodaja dobara ili pružanje usluga, postoji i obaveza izdavanja fiskalnih računa.  

Fiskalni račun za promet izvršen stranom fizičkom licu, poslovni subjekt je dužan da fiskalizuje na dan kada je započeto otpremanje ili slanje dobara, a u fiskalnom računu se iskazuje vrednost prometa u dinarima, prema srednjem kursu na dan nastanka obaveze.  

U slučaju da je strano fizičko lice izvršilo avansnu uplatu, neophodno je izdavanje avansnog fiskalnog računa, po srednjem kursu na dan uplate, a u trenutku kada se izdaje konačan fiskalni račun, obveznik fiskalizacije za deo koji je avansno uplaćen, takođe primenjuje srednji kurs na dan avansa.   

Fiskalni račun za promet koji se obavlja isključivo putem interneta, izdaje se u elektronskoj formi, bez obzira da li se račun izdaje rezidentnim ili nerezidentnim fizičkim licima.  

Frilenser i preduzetnik istovremeno
Preduzetnik i frilenser istovremeno

Preduzetnik i frilenser istovremeno Jedno od pitanja koje se u praksi javlja u poslednje vreme jeste pitanje da li preduzetnik može istovremeno da bude i