Šta se smatra kupovinom prvog stana?

Kupovinom prvog stana se smatra kupovina stambenog prostora od strane punoletnog fizičkog lica na teritoriji Republike Srbije. Ova akvizicija može biti u obliku individualnog vlasništva nad stanom, udelom u porodičnoj stambenoj zgradi ili udelom u zajedničkom vlasništvu stambene zgrade.

Bitno je napomenuti da se osoba koja želi da stekne prvi stan, a nije posedovala stan ili udeo u vlasništvu, zajedničkom vlasništvu ili suvlasništvu na teritoriji Republike Srbije od 1. jula 2006. godine pa nadalje, smatra kandidatom za ovu povlasticu.

Dve vrste poreskih olakšica prilikom kupovine prvog stana:

  1. Prilikom prenosa svojinskog prava na stanu koji već ima vlasnika, oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava može se ostvariti pod određenim uslovima, ako se prenos vrši fizičkom licu koje kupuje prvi stan.

  2. Kod prvog prenosa novosagrađenog stana od strane investitora koji je obveznik poreza na dodatu vrednost, kupac prvog stana može ostvariti pravo na refundaciju PDV-a pod propisanim uslovima prilikom kupovine prvog nepokretnog objekta.

Kupovina prvog stana

Poreski propisi omogućavaju oslobađanje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava prilikom prenosa svojinskog prava na stanu ili udelu u porodičnoj stambenoj zgradi fizičkom licu koje kupuje prvi stan. Međutim, pravo na poresko oslobođenje je ograničeno:

  • Kupac prvog stana može ostvariti pravo na oslobođenje poreza na površinu stana do 40 m².
  • Članovi njegovog porodičnog domaćinstva mogu ostvariti pravo na refundaciju PDV-a na površinu stana do 15 m² po članu domaćinstva.

Ukoliko površina stana premašuje ove granice, porez na prenos apsolutnih prava će biti obračunat i plaćen.

Ako kupac prvog stana kupuje svojinski udeo na stanu, pravo na poresko oslobođenje se ostvaruje u skladu sa svojinskim udelom u odnosu na površinu do 40 m², odnosno do 15 m² po članu domaćinstva.

Uslovi koje kupac prvog stana mora ispuniti su:

  • Da je kupac prvog stana punoletni državljanin Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.
  • Da kupac prvog stana od 1. jula 2006. godine do dana overe kupoprodajnog ugovora nije imao u svojini/susvojini/zajedničkoj svojini stan na teritoriji Republike Srbije.

Članovi porodičnog domaćinstva za koje se ostvaruje pravo na poresko oslobođenje moraju, pored istog prebivališta kao kupac prvog stana, ispuniti i propisan uslov koji se odnosi na posedovanje stana na teritoriji Republike Srbije, odnosno da takođe nisu u propisanom roku posedovali stan na teritoriji Republike Srbije.

Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.

Trosak reprezentacije reklame i propagande
Trošak reprezentacije, reklame i propagande

Trošak reprezentacije, reklame i propagande U poslovanju, troškovi su neizbežni. Međutim, neki troškovi zahtevaju posebno razmatranje kako bi se pravilno knjižili i obračunavali. Dve ključne grupe poslovnih rashoda koje zahtevaju

Agencija za privredne resurse
Agencija za privredne resurse

Agencija za privredne resurse Počevši od 2. aprila 2024. godine, Agencija za privredne registre primenjivaće novi pristup registraciji promena u kapitalu, što će biti od suštinskog značaja za olakšavanje administrativnih

Šifra delatnosti
Šifra delatnosti

Šifra delatnosti Kada započnete proces osnivanje firme, bilo da je u pitanju preduzetnik ili privredno društvo, jedna od ključnih obaveza jeste registracija delatnosti. U ovom članku istražićemo šta tačno podrazumeva