Oporezivanja pružanja usluga stranim klijentima

Jedno od pitanja koja preduzetnike često dovodi u dilemu jeste pitanje koji promet je oporeziv porezom na dodatu vrednost i šta ulazi u limit od 8 miliona. Članom 3 Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) jasno je definisano šta je predmet oporezivanja PDV-om.

PDV se primenjuje na isporuku dobara i pružanje usluga koje obavlja poreski obveznik u Republici Srbiji uz naknadu, u okviru svoje poslovne delatnosti, kao i na uvoz dobara u Republiku.

Važno je napomenuti da PDV treba obračunavati samo za isporuke dobara i pružanje usluga čije mesto prometa nalazi u Srbiji. Kada je reč o uslugama pruženim u inostranstvu, one nisu podložne PDV-u.

Član 12 Zakona detaljnije objašnjava kako se određuje mesto prometa usluga. U osnovi, ako pružalac usluga pruža usluge poreskom obvezniku, mesto prometa usluga smatra se mestom gde taj poreski obveznik ima svoje sedište.

Oporezivanja pružanja usluga stranim klijentima

Poreskim obveznikom smatraju se različiti subjekti, uključujući pojedince i pravna lica, državne organe i teritorijalne autonomije sa sedištem u Republici Srbiji. Takođe, strana pravna lica, državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave koja su registrovana za plaćanje poreza na potrošnju u inostranstvu takođe ulaze u ovu kategoriju poreskih obveznika.

Međutim, kao i u mnogim drugim situacijama, i ovde postoje izuzeci od ovog opšteg pravila za određene vrste usluga, koji se razmatraju u drugim delovima zakona.

Zbog toga, ako domaći pravni subjekt pruža usluge stranim kompanijama, mesto prometa usluga se smatra u inostranstvu, a ne u Srbiji, što znači da nije potrebno obračunavati PDV za takve usluge. Prilikom izdavanja računa za takve usluge, trebalo bi da se naznači da PDV nije primenjiv.

Osim toga, za određivanje obaveze registracije u PDV sistemu, zakon postavlja prag od 8 miliona dinara za ukupan promet dobara i usluga ostvaren u prethodnih 12 meseci. Ovaj llimit se primenjuje na promet koji podleže PDV-u i na promet za koji postoje oslobađanja od plaćanja PDV-a u skladu sa određenim članovima zakona. Dakle, kao zaključak se izvodi da promet usluga ostvaren van Srbije ne ulazi u ovu računicu, što znači da ako ukupan promet usluga pruženih stranim kompanijama prelazi 8 miliona dinara, poslovni subjekt nije u obavezi da postane obveznik PDV-a.

Ukoliko imaš dileme i želiš da ti pomognemo u rešavanju istih, zakaži konsultacije, a mi ćemo ti pomoći da sve tvoje nejasnoće postanu prošlost.