Prodaja vozila - porez na prenos apsolutnih prava

Prilikom prenosa uz naknadu, vlasništva nad upotrebljavanim motornim vozilom, potrebno je platiti porez od 2.5%. Pod upotrebljavanim motornim vozilom smatra se vozilo koje je na teritoriji Republike Srbije najmanje jednom, od njegove proizvodnje, pa do poslednjeg uvoza, bilo registrovano u skladu sa propisima.

Osnovica poreza na prenos apsolutnih prava

Osnovica za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava, bez obzira da li se porez utvrđuje rešenjem poreskog organa ili samooporezivanjem, utvrđuje se primenom propisane formule za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava.

Prodaja vozila - porez na prenos apsolutnih prava

Osnovica, odnosno vrednost upotrebljavanog vozila, izračunava se na sledeći način:

320 x radna zapremina motora + 6400 x snaga motora) x koeficijent starosti vozila

 • Do koeficijenta starosti vozila dolazimo na sledeći način:
 • 100% za vozila do i preko navršene jedne godine starosti
 • 90% za vozila preko navršene dve godine starosti
 • 80% za vozila preko navršene tri godine starosti
 • 70% za vozila preko navršene četiri godine starosti
 • 60% za vozila preko navršenih pet godina starosti
 • 50% za vozila preko navršenih šest godina starosti
 • 45% za vozila preko navršenih sedam godina starosti
 • 40% za vozila preko navršenih osam godina starosti
 • 35% za vozila preko navršenih devet godina starosti
 • 30% za vozila preko navršenih deset i više godina starosti

Osnovica za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava na ovaj način se utvrđuje od 31.marta 2022.godine, te stoga proizilazi da više nije od uticaja ugovorena ili tržišna cena.

U situaciji kada postoji obaveza plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava usled prenosa prava nad upotrebljavanim vozilom, obveznik plaćanja ovog poreza je uvek kupac, tj. sticalac prava nad vozilom.

Od 31. marta 2022.godine, ukinuta je obaveza podnošenja poreske prijave za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava kada se prenos uz naknadu vrši između fizičkih lica koji nisu u sistemu PDV-a.

Međutim, poresku prijavu PPI-4, kupac podnosi u slučajevima kada se prenos uz naknadu nad upotrebljavanim vozilima vrši između:

 • Pravnih lica
 • Fizičkih i pravnih lica
 • Fizičkih lica, od kojih je barem jedno lice obveznik PDV-a
 • Fizičkih lica koja nisu u sistemu PDV-a, ali je predmet prenosa motorno vozilo za koje je predviđeno oslobođenje od ovog poreza

Kao što smo naveli, postoje vozila kod čijeg prometa se porez na prenos apsolutnih prava ne plaća i pored činjenica da se radi o prenosu upotrebljavanog vozila uz naknadu, a to su sledeća vozila:

 • Upotrebljavana ambulantna vozila
 • Vozila koja su specijalno napravljena za obuku vozača, koja se prenose licu koje je registrovano za delatnost škole za vozače
 • Vozila koja su registrovana za taksi prevoz i prenose se licu koje je registrovano za obavljanje delatnosti taksiranja
 • Vozila koja se prenose licu koje je registrovano za obavljanje delatnosti rent-a-car
 • Vozila kod kojih se prenos vrši radi izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda

Da li prodavac može da plati porez?

Kada se vrši prenos nad upotrebljavanim motornim vozilom, u situaciji kada se na ovaj promet ne obračunava PDV, plaća se porez na prenos apsolutnih prava, a koji pada na teret kupca. Međutim, ugovorom kupac i prodavac mogu dogovoriti da porez na prenos apsolutnih prava plati prodavac.

Prodaja između fizičkih lica

Kada se promet vrši između fizičkih lica, koja nisu u sistemu PDV, ne postoji obaveza podnošenja poreske prijave, već se porez utvrđuje samooporezivanjem. Osnovica za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava se izračunava na isti način, s tim što je u ovom slučaju omogućena usluga elektronskog obračuna i plaćanja poreza.

Trosak reprezentacije reklame i propagande
Trošak reprezentacije, reklame i propagande

Trošak reprezentacije, reklame i propagande U poslovanju, troškovi su neizbežni. Međutim, neki troškovi zahtevaju posebno razmatranje kako bi se pravilno knjižili i obračunavali. Dve ključne

Agencija za privredne resurse
Agencija za privredne resurse

Agencija za privredne resurse Počevši od 2. aprila 2024. godine, Agencija za privredne registre primenjivaće novi pristup registraciji promena u kapitalu, što će biti od

Šifra delatnosti
Šifra delatnosti

Šifra delatnosti Kada započnete proces osnivanje firme, bilo da je u pitanju preduzetnik ili privredno društvo, jedna od ključnih obaveza jeste registracija delatnosti. U ovom