Troškovi koji se priznaju u određenom procentu

Zakon o porezu na dobit pravnih lica, u članu 15. propisuje troškove koji se u poreskom bilansu priznaju samo do određenog iznosa. U pitanju su takozvani opštekorisni troškovi, i u poreskom bilansu ovi troškovi se priznaju samo do 5% od ukupnog iznosa prihoda koji je ostvaren.

Koji su to troškovi?

U pitanju su sledeći troškovi:

 • Izdaci za zdravstvene namene
 • Izdaci za obrazovne namene
 • Izdaci za naučne namene
 • Izdaci za humanitarne namene
 • Izdaci za verske namene
 • Izdaci za sportske namene
 • Izdaci za zaštitu životne sredine
Troškovi koji se priznaju u određenom procentu

Zakon propisuje takođe da, ovakvi troškovi mogu biti priznati u poreskom bilansu isključivo ako su kumulativno ispunjena sledeća dva uslova:

 • Da su izvršeni registrovanim licima, odnosno osnovanim za te namene
 • Da primalac sredstva koristi isključivo za obavljanje delatnosti

Ukoliko barem jedan od prethodno nabrojana dva uslova nije ispunjen, troškovi se ne priznaju u poreskom bilansu.

Prvim uslovom jasno se definiše da primaoci sredstava mogu biti isključivo lica koja su registrovana za obavljanje opštekorisnih poslova, u skladu sa posebno propisanim uslovima (Zakon o sportu, Zakon o crkvama i verskim zajednicama, Zakon o socijalnoj zaštiti, itd).

Propisano je da korisnici ovih sredstava mogu imati neki od sledećih oblika organizovanja:

 • Udruženja
 • Ustanove
 • Zadužbine
 • Fondovi
 • Fondacije

Davanje pomoći fizičkom licu

S obzirom da je Zakon jasno ukazao da se ova davanja u poreskom bilansu mogu priznati isključivo ako su ispunjena dva uslova, od koji je jedan da je primalac registrovan za obavljenje prethodno navedenih delatnosti, iz toga jasno proizilazi da rashodi koji nastanu davanjem fizičkim licima, ne mogu biti priznati u poreskom bilansu i uticati na smanjenje poreske obaveze, iz razloga što fizičko lice ne može biti registrovano za obavljanje delatnosti takvih namena.

Ukoliko Vam je potreban knjigovođa od poverenja i želite stabilan oslonac za Vaše poslovanje,  kontaktirajte nas, a mi ćemo Vam rado predstaviti našu ponudu.

Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se