Porezi i doprinosi osnivača

Prilikom osnivanja firme, postoji obaveza registracije i osnivača firme. U praksi se često postavlja pitanje koje poreze i doprinose je potrebno platiti za osnivača, a neretko dolazi do propusta prilikom obračunavanja ovih poreskih obaveza.

Odgovora na ovo pitanje je više u zavisnosti od uloge koju osnivač ima u firmi kao i toga da li je osnivač osiguran po nekom drugom osnovu, a u nastavku ćemo analizirati moguće situacije i objasniti vam koje obaveze je firma dužna da plati za svog osnivača.

1. Osnivač koji nije direktor, ali nije ni radno angažovan u društvu

U ovom slučaju, za osnivača ne postoji obaveza plaćanja poreza i doprinosa.

2. Osnivač koji nije direktor, ali je radno angažovan kod drugog poslodavca

Firma u kojoj je osnivač nema obavezu plaćanja poreza i doprinosa, a poslodavac kod kojeg je u radnom odnosu na zaradu koju je ostvario plaća poreze i doprinose.

3. Osnivač nije direktor u firmi, ali je angažovan na nekom drugom radnom mestu u firmi

Za osnivača firma plaća poreze i doprinose na zaradu, kao i za svakog drugog radnika angažovanog u radni odnos.

4. Osnivač angažovan kao direktor na osnovu ugovora o radu


Za osnivača se i u ovom slučaju plaćaju porezi i doprinosi na zaradu kao za svakog drugog zaposlenog.

5. Osnivač je direktor firme, ali za to ne dobija naknadu i nije osiguran po drugom osnovu

U ovoj situaciji, firma je dužna da obračuna i plati doprinose za osnivača na najnižu mesečnu osnovicu, koja za 2021.godinu iznosi 28.402din. Potrebno je obračunati i platiti PIO 25.5%, socijalno i zdravstveno osiguranje 10.3%, kao i doprinose za nezaposlenost 0,75%.

Ukupna obaveza za plaćanje iznosila bi 10.380,93din. Za razliku od tog iznosa, kada se doprinosi plaćaju samo po osnovu poreskog i invalidskog osiguranja u iznosu od 25.5%, iznos koji je potrebno je platiti 7.242,51din.

Porezi i doprinosi osnivača

6. Osnivač, direktor na osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora, i za to prima naknadu, ali nije u radnom odnosu u svojoj firmi, niti je osiguran po bilo kom drugom osnovu

Za osnivača koji je i direktor, potrebno je obračunati sva tri doprinosa na minimalnu osnovicu. Međutim, ukoliko direktor za funkciju koju ima u firmi dobija i naknadu, ta naknada ima karakter ostalih prihoda, po čijem osnovu postoji obaveza plaćanja poreza i doprinosa, i to 20% porez na ostale prihode i 25.5% doprinosi za poresko i invalidsko osiguranje.

Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa za naknadu koju direktor prima je bruto iznos datog primanja, umanjenog za 20% normiranih troškova.

7. Osnivač, direktor u firmi, za šta ne dobija naknadu, a zaposlen je u drugoj firmi

Poslodavac kod kojeg je angažovan u radnom odnosu, plaća poreze i doprinose na ostvarenu zaradu, a firma u kojoj je direktor, ima obavezu da plati PIO 25.5% na najnižu osnovicu, što u 2020.god, kao što smo već rekli, iznosi 7.242,21 din.

8. Osnivač i direktor više privrednih društava, a u jednom od njih je i zaposlen

Privredno društvo u kojem je u radnom odnosu za navedeno lice plaća poreze i doprinose na zaradu, dok druge firme u kojima je direktor imaju obavezu da plate doprinose za PIO 25.5% na najnižu osnovicu.

9. Osnivač, zaposlen u firmi kao direktor, a istovremeno i preduzetnik

Privredno društvo u kojem je zaposlen, za direktora obračunava i plaća poreze i doprinose na zaradu, dok kao preduzetnik nema obavezu plaćanja doprinosa za nezaposlenost i zdravstveno i socijalno osiguranje, već plaća isključivo PIO 25.5%.

10. Osnivač, koji je direktor, za šta ne dobija naknadu, i istovremeno preduzetnik

Ovo lice kao preduzetnik plaća poreze i doprinose, dok firma u kojoj je direktor ima obavezu da plati PIO 25,5% na najnižu osnovicu za obračun doprinosa.

11. Osnivač, koji nije direktor i nije angažovan po drugom osnovu u firmi, a istovremeno je i preduzetnik

Firma u kojoj je osnivač nema obavezu plaćanja poreza i doprinosa, ali osnivač je u obavezi da plati poreze i doprinose kao preduzetnik.

12. Penzioner, koji je osnivač i direktor društva, bez naknade za tu funkciju

Društvo za osnivača u ovom slučaju plaća samo PIO 25.5%, koji se obračunava na najnižu osnovicu za plaćanje doprinosa.

Kao što se iz navedenih primera može uočiti, obaveza plaćanja doprinosa za osnivača postoji samo u privrednim društvima, dok se ta obaveza ne odnosi na preduzetnika.

Poreska prijava OD-O

Poreska prijava po osnovu koje se vrši plaćanje obaveza za osnivača naziva se PP OD-O, a rok za njeno podnošenje i plaćanje obaveza koje proizilaze iz nje je svaki 15. u mesecu, za prethodni mesec, što bi praktično značilo da je 15. februar rok za predaju i plaćanje obaveza za osnivača za mesec januar.

Nadamo se da smo vam sa ovim člankom rešili dileme vezane za plaćanje obaveza za osnivača firme, a ukoliko vam se članak svideo, pretplatite se na naš blog i ne propustite naše buduće vesti.

Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se