Pravo na mirovanje preduzetnika

Bilo da ste preduzetnik paušalac ili preduzetnik koji vodi knjige, Zakon dozvoljava pravo na zamrzavanje preduzetničke radnje u trajanju od 2 godine.

Zamrzavanje preduzetnika

Preduzetnici ovo pravo imaju bez obzira koji ih razlog na ovaj čin naveo, pa je procedura zamrzavanja preduzetnika u svakom slučaju ista, bez obzira da li je razlog za prekid poslovanja trenutni nedostatak posla, želja za odlaskom na odmor, zdravstveni probemi, ili bilo koji drugi uzrok.

Koraci koje je potrebno sprovesti prilikom zamrzavanja paušalca:

  • Potrebno je podneti registracionu prijavu za promenu podataka APR-u uz popunjavanje dodatka 6 (Prekid, odnosno nastavak obavljanja delatnosti preduzetnika), a takođe je potrebno kao prilog podneti dokaz o uplati naknade za promenu, u iznosu od 750din.

  • Nakon toga, potrebno je preuzeti rešenje iz APR-a o prekidu obavljanja delatnosti, koje se može dobiti u roku od 2-3 dana. Naša preporuka je da se prilikom podnošenja prijave, ne opredelite za opciju dostave rešenja putem pošte, jer se u tom slučaju procedura dobijanja ovog rešenja uglavnom produži za još nekoliko dana.

  • Treći korak koji je potrebno napraviti je da se nakon preuzimanje rešenja od APR-a, na sajtu Poreske uprave podnese prijava PPDG-1R, za šta je propisan rok od 30 dana od dana prekida obavljanja delatnosti.

Zamrzavanje preduzetnika

Koraci koje je potrebno sprovesti prilikom zamrzavanja preduzetnika koji vodi knjige?

Procedura zamrzavanja preduzetnika koji vodi knjige je slična proceduri koju je potrebno sprovesti prilikom zamrzavanja paušalca, s tim što se u ovom slučaju podnosi poreska prijava PPDG-1S, kao i poreski bilans u roku od 30 dana od dana prekida obavljanja delatnosti.

U poreskoj prijavi, PPDG-1S, obaveza je iskazivanje plaćenog i obračunatog poraza i doprinosa na obavezno socijalno osiguranje na prihode od samostalne delatnosti za poreski period do dana prekida obavljanja delatnosti.

Ukoliko je preduzetniku u trenutku zamrzavanja poznat datum nastavka obavljanja delatnosti, u tom slučaju, ima mogućnost da prilikom podnošenja poreske prijave za prekid obavljanja delatnost, unese i datum kada će obavljanje delatnosti biti nastavljeno, pa će se porezi i doprinosi obračunavati automatski nakon tog datuma.

Ukoliko taj podatak u trenutku podnošenja prijave za prestanak obavljanja delatnosti nije poznat, preduzetnik će imati obavezu podnošenja prijave za nastavak obavljanje delatnosti kada se za to odluči.

Porezi i doprinosi za vreme mirovanja

Za vreme trajanja mirovanja, preduzetnik nema obavezu plaćanja poreza i doprinosa. Međutim, ukoliko se preduzetnik opredeli za opciju da ne plaća doprinose u toku perioda mirovanja, prekida mu se radni staž, a takođe neće biti zdravstvno osiguran, odnosno, njegova zdravstvena kartica biće neoverena. Da bi preduzetnik obezbedio zdravstveno osiguranje i u tom periodu, potrebno je da plaća doprinose na obavezno socijalno osiguranje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa, što u 2021.godini predstavlja iznos od 2.925,41din.

Pravo na mirovanje preduzetnika

Koliko puta preduzetnik može da zamrzne poslovanje?

Zakon nije odredio ograničenje u broju zamrzavanja preduzetnika, tako da ne postoji smetnja da preduzetnik svoje poslovanje obustavi više puta na određeni period. Propisan je rok od dve godine, na koji preduzetnik može da zamrzne poslovanje, međutim praksa poznaje i duže rokove.

Ne moraju da budu plaćeni svi porezi i doprinosi

Kada se preduzetnik odluči da ude u stanje mirovanja, nema obavezu da isplati sve poreze i doprinose, međutim, ukoliko bi se odlučio za gašenje preduzetničke radnje, u tom slučaju mora imati izmirene sve poreze i doprinose, uključujući i obaveze prema lokalnoj poreskoj upravi.

Ne može se vršiti fakturisanje

Preduzetnik nema pravo da obavlja delatnost, pa tako nema pravo ni da vrši fakturisanje za vreme mirovanja, ali ima pravo da naplati svoje potraživanje iz perioda pre nego što je mirovanje nastupilo, kao i pravo da izmiruje svoje obaveze prema dobavljačima.

Šta je još potrebno znati?

U periodu mirovanja, obaveze za struju i druge komunalne usluge ne miruju, dakle, te obaveze se moraju plaćati i u periodu dok je preduzetnik zamrznut.

Preduzetnik je u obavezi da na mestu na kojem obavlja delatnost, istakne obaveštenje u prekidu obavljanja delatnosti, a takođe je potrebno obavestiti i banke o privremenom obustavljanju poslovanja, dostavljanjem rešenja dobijenog od APR-a.

Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se