Problemi sa naplatom potraživanja

Nedostatak novca i problem sa likvidnošću izazvanim neredovnim naplaćivanjem potraživanja od kupaca može firmu dovesti u probleme, od onih manjih, kada usled nemogućnosti da plaćanje izvrši u momentu i na taj način obezbedi niže cene, pa do onih većih kada firma mora dodatno da se zaduži kod finansijskih institucija kako bi svoje dospele obaveze platila na vreme, ili čak blokada od strane svojih poverililaca, čime može trajno da ugrozi budućnost poslovanja i kreditne potencijale.

Šta je faktoring?

Faktoring predstavlja finansijsku uslugu uz pomoć koje firma prodaje svoje kratkoročno potraživanje banci ili drugoj kompaniji specijalizovanoj za faktoring, pri čemu novac dobija na račun odmah, bez potrebe da čeka kupca da svoju obavezu isplati, a banka ili druga kompanija,  potraživanje preuzima na sebe, i za to naplaćuje naknadu. Na ovaj način faktor (institucija specijalizovana za faktoring) finansira preduzeće na osnovu nedospelih potraživanja nastalih prodajom robe i usluga na domaćem ili stranom tržištu.

Šta je faktoring

Šta može biti predmet faktoringa?

Prema Zakonu o faktoringu, predmet faktoringa može biti svako nedospelo, postojeće potraživanje ili buduće potraživanje, nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga, zaključenog između pravnih lica i preduzetnika. Kratkoročno potraživanje, je potraživanje koje dospeva u roku od godinu dana od dana prodaje robe ili pružanja usluge.

Kako funkcioniše faktoring?

Nakon što je prodao robu ili izvršio uslugu i za to izdao fakturu sa odloženim plaćanjem, prodavac podnosi zahtev faktoru za faktoringom. Kada faktor dobije zahtev, vrši se analiza zahteva i boniteta kupca, te se posle toga prodavcu dostavlja odgovor da li je faktor zainteresovan za saradnju, i ukoliko jeste, pod kojim uslovima bi se faktoring mogao izvršiti.

Pogodnosti za prodavca

Prednosti koje korisnik faktoringa dobija korišćenjem faktoringa su višestruke, a u nastavku ćemo nabrojati neke od njih:

  • Brzo dostupan novac – Na ovaj način, prodavac na jednostavan i brz način svoja potraživanja pretvara u gotov novac kojim može dalje slobodno da raspolaže u skladu sa svojim potrebama i obavezama.
  • Ne utiče na kreditnu sposobnost – Kada prodavac svoje potraživanje proda faktoru, ne utiče na svoju kreditnu sposobnost, jer se potraživanje prodato faktoru ne beleži u kreditnom birou.
  • Bez potrebe za dodatnim zaduživanjem – Firme ponekad nemaju želju da se zadužuju kod finansijskih institicuja, pa ovakav vid finansiranja pogoduje njihovim željama da ne stvaraju obaveze prema drugim finansijskim institucijama.
  • Dostupan gotov novac pruža brojne dodatne mogućnosti – Kada firma nema problem sa likvidnošću, i ima raspoloživ novac za upotrebu, otvara sebi mogućnosti da plaćanjem unapred ili u kratkim rokovima, sebi  obezbedi povoljnije uslove za nabavku sirovina i drugih elemenata neophodnih za uspešno poslovanje.

Koje vrste faktoringa postoje?

U zavisnosti od toga da li je reč o kupcu iz zemlje ili inostranstva, postoje domaći i inostrani faktoring.

Pored ove podele, postoji podela i na faktoring bez regresa i faktoring sa regresom.

Ako je u pitanju faktoring bez regresa, tada faktor preuzima rizik naplate potraživanja na sebe u potpunosti, dok u slučaju faktoringa sa regresom, faktor ima pravo da zahteva od ustupioca faktoringa da isplati dug ukoliko dužnik svoju obavezu ne izvrši u roku.

Obrnuti faktoring

Ova finansijska usluga omogućava kupcima da sa faktorom dogovore saradnju, prema kojoj će faktor isplatiti obavezu prema prodavcu, dok će u kupac u roku koji sa faktorom dogovori, biti u obavezi da svoju obavezu izvrši i zatvori dug koji ima prema faktoru. Na ovaj način kupac može da obezbedi povoljnije uslove saradnje sa svojim dobavljačem, u vidu popusta i dužih rokova plaćanja, dok prodavac može biti zadovoljan jer veoma brzo naplaćuje svoja potraživanja.

Faktoring

Ukoliko imate problema sa likvidnošću i naplatom svojih potraživanja, obratite nam se kako bismo vam kroz saradnju sa finansijskim institucijama obezbedili dobijanje prava na korišćenje usluge faktoringa, čime ćete značajno olakšati poslovanje vaše firme i omogućiti usmeravanje energije sa naplate potraživanja, na druge aktivnosti koje mogu unaprediti rezultate poslovanja.

Zakon o radnom vremenu - nepuno radno vreme
Puno, nepuno i skraćeno radno vreme

Puno, nepuno i skraćeno radno vreme Prilikom sklapanja ugovora o radu između zaposlenog i poslodavca, jedan od najbitnijih elemenata koje je potrebno ugovoriti je radno

Zasnivanje radnog odnosa
Zasnivanje radnog odnosa

Zasnivanje radnog odnosa Ugovor o radu Radni odnos zasniva se ugovorom o radu između poslodavca i zaposlenog, a pored same funkcije zasnivanja radnog odnosa, on

Preduzetnik
Preduzetnik

Ko je Preduzetnik? Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostavirivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa