Šta su eFakture?

Elektonske fakture predstavljaju fakture koje se izdaju, primaju i obrađuju isključivo elektronskim putem. Zakon o elektronskom fakturisanju stupio je na snagu 07. maja 2021. godine, a početak njegove zvanične primene zavisiće od činjenice da li se radi o subjektu privatnog ili javnog sektora.

Ko će morati da izdaje elektronske fakture?

Obaveza izdavanja elektronske fakture biće za sve transakcije između:

 • Subjekata javnog sektora
 • Subjekata privatnog sektora
 • Subjekata privatnog i javnog sektora

Pravna lica i preduzetnici koji nisu u sistemu PDV-a neće biti u obavezi da izdaju, primaju i čuvaju elektonske fakture. Međutim, ukoliko se opredele da ipak uđu u sistem izdavanja elektonskih faktura, moraće u njemu da ostanu najmanje dve godine.

Pored njih, elektronske fakture neće biti obavezne ni za sledeće transakcije:

 • Promet na malo i primljene avanse za promet na malo
 • Ugovorne obaveze prema korisnicima sredstava iz međunarodnih okvirnih ugovora
 • Nabavku, modernizaciju i remont naoružanja i vojne opreme, kao i nabavku drugih dobara i opreme koji su sa tim povezani
Elektronsko fakturisanje

Kada kreće primena Zakona?

Kao što smo prethodno naveli, datum primene zavisi od toga da li se radi o subjektu javnog ili privatnog sektora, ali u svakom slučaju, definisana su tri termina, u okviru kojih će na kraju svi obveznici morati da izdaju, primaju i čuvaju elektronske fakture.

Datum 01.01.2022.godine

Od ovog datuma subjekti privatnog sektora će biti u obavezi da subjektima javnog sektora izdaju elektronske fakture, a ista obaveza važiće i za subjekte javnog sektora koji budu fakture izdavali drugim subjektima javnog sektora. Naravno, primaoci ovakvih računa biće u obavezi da omoguće prijem na ovaj način izdatih računa.

Datum 01.07.2022.godine

Od prvog jula 2022.godine, subjekti javnog sektora biće u obavezi da subjektima privatnog sektora izdaju elektronske fakture, dok će subjekti privatnog sektora biti u obavezi da omoguće prijem i čuvanje elektonskih faktura izdatih od strane subjekata privatnog i javnog sektora.

01.01.2023.godine

Prvi januar 2023.godine biće datum od kojeg će apsolutno svi obveznici elektronskih faktura biti u obavezi da izdaju elektronske fakture. Pored ove obaveze, od ovog datuma će svi biti u obavezi da elektonski evidentiraju i obračunavaju PDV.

Koje su prednosti eFaktura?

Sistem elektronskih faktura omogućava niz prednosti, kao što su:

 • Niži troškovi slanja računa – više neće biti obaveza da se računi šalju poštom u papirnoj formi, pa će na taj način doći do uštede u štampanju i slanju faktura poštanskim službama.

 • Neće biti gubljenja računa – računi će se nalaziti na jednom mestu i neće postojati mogućnost da se zagube

 • Brža naplata – verovatno je svima poznato opravdanje da neki račun nije plaćen jer se zagubio ili nije stigao, ali sa elektronskim fakturama to neće biti moguće

 • Bolja evidencija – do sada se često dešavalo da usled gubljenja faktura u knjigodostvu ne bude tačno stanje na karticama dobavljača, pa će ove izmene olakšati da do toga više ne dolazi

 • Pošiljalac fakture će moći da proveri da li ju je primalac otvorio i prihvatio

Rokovi za prihvatanje i odbijanje faktura

Primalac elektronske fakture putem informacionog posrednika ili neposredno prihvata ili odbija fakturu u roku od 15 dana.

Ukoliko subjekt javnog sektora ne donese odluku o prihvatanju ili odbijanju elektonskog računa u roku od 15 dana, faktura će se smatrati prihvaćenom.

Kada je primalac elektronske fakture pravno lice, situacija je malo drugačija. Rok za donošenje odluke je takođe 15 dana, međutim nakon isteka tog roka, primalac će biti još jednom obavešten da je faktura izdata, te mu nakon tog obaveštenja preostaje 5 dana da donese odluku o elektronskoj fakturi. Ako ni u tom dodatnom periodu primalac ne prihvati ili odbije fakturu, ta faktura će se smatrati odbijenom.

Elektronska faktura će se u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju smatrati dostavljenom onog trenutka kada bude izdata.

EFAKTURE

Čuvanje elektronskih faktura

Zakon o elektronskim fakturama je propisao obavezu trajnog čuvanja elektonskih faktura izdatih od strane subjekata javnog sektora, dok će fakture izdate od pravnih lica morati da se čuvaju 10 godina od završetka godine u kojoj je faktura izdata.

Koji su obavezni elementi elektornskih faktura?

Elektronska faktura treba da sadrži sledeće elemente:

 • Naziv, adresu, PIB, i matični broj izdavaoca elektronske fakture
 • Poslovni račun izdavaoca računa
 • Naziv, adresu, PIB i matični broj primaoca elektonske fakture
 • Redni broj, datum i mesto izdavanja elektronske fakture
 • Datum isporuke dobara, odnosno pružanja usluga ili avansne uplate
 • Iznos avansnih plaćanja
 • Instrukcije za plaćanje
 • Podatke o vrsti i količini isporučenih dobara ili vrsti i obimu usluga
 • Iznos osnovice poreza na dodatu vrednost
 • Poresku stopu poreza na dodatu vrednost
 • Iznos poreza na dodatu vrednost koji je obračunat na osnovicu
 • Ukupan iznos elektronske fakture
 • Napomenu o odredbi zakona kojim se uređuje porez na dodatu vrenost na osnovu koje nije obračunat PDV
 • Napomenu da se za promet dodata i usluga primenjuje sistem naplate

Iako se nekima možda čini da je ovakav sistem slanja faktura komplikovan, elektronsko fakturisanje sa sobom nosi brojne koristi po obveznike, smanjuju se troškovi i znatno olakšava administracija, a s obzirom da gubljenje faktura više neće biti moguće, i proces naplate potraživanja će se skratiti, tako da će se privrednici veoma lako navići na ove poboljšane uslove poslovanja.

Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se